Положення про бібліотеку

3oqRydLNuLA

 

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою працівників коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 1 червня 2016 р. № 78-аг

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 14 квітня 2016р. № 4

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 11 травня 2016 р. № 9

 

 

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу

ВАСКАН Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи

БАБЮК Єлизавета Сергіївна, завідувач бібліотекою

ТИРОН Ірина Ігорівна, методист коледжу

МЕДВЕДЄВА Олеся Вікторівна, викладач вищої категорії, завідувач навчально-методичним кабінетом

 

 

 

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БІБЛІОТЕКУ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ
 3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
 4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 6. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Бібліотека є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж», який забезпечує творами друку, іншими документами та інформаційними матеріалами навчально-виховний та науковий процес і діє на підставі Положення про бібліотеку.
 2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про національну програму інформатизації”, підзаконними нормативно-правовими актами з бібліотечної справи, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» та цим Положенням.
 3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
 4. В структурі бібліотеки функціонують відділи: абонементу, он-лайн бібліотеки, електронної бібліотеки, читального залу.
 5. Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.
 6. Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» (далі – бібліотека) і підлягає конкретизації стосовно профільних, організаційних особливостей та змісту роботи коледжу.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

 1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів коледжу, педагогічних і науково-педагогічних працівників, співробітників коледжу.
 2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю коледжу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.
 3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
 4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.
 5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
 6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
 7. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж», громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших навчальних закладів.
 8. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечного обслуговування користувачів.

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Бібліотека:

 1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.
 2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі в читальному залі.
 3. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.
 4. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів і студентів коледжу, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.
 5. Організовує своєчасне інформування відділень коледжу та інших підрозділів Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж», надає їм необхідну методичну допомогу.
 6. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі коледжу, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.
 7. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.
 8. Формує бібліотечний фонд згідно з навчальним планом, програмами Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, видань та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і закордоном.
 9. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основного і підсобного бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування.
 10. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду.
 11. Вилучає з бібліотечного фонду документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.
 12. Створює і веде систему бібліотечних каталогів та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.
 13. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп’ютерних технологій.
 14. Проводить аналітичну, організаційну роботу з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.
 15. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 1. Керівництво бібліотекою здійснює завідувач бібліотеки.
 2. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом директора за поданням завідувача бібліотеки.
 3. Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються директором коледжу за поданням завідувача бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.
 4. Завідувач у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх працівників бібліотеки.
 5. Згідно діючого законодавства забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
 6. Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”).
 7. Завдання, зміст роботи, права і відповідальність працівників бібліотеки визначаються Положенням про бібліотеку і Правилами користування бібліотекою.
 8. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного Положення і затверджується наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
 9. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.
 10. Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.
 11. Бібліотечні працівники повинні відповідати вимогам кваліфікаційних характеристик. Коло посадових обов’язків визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж». Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.
 12. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором відповідно до внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

Бібліотека має право:

 1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.
 2. Представляти Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, методичних об’єднань, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.
 3. Ознайомлюватись з навчальними планами, програмами Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж». Одержувати від структурних підрозділів коледжу матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

Бібліотечні працівники мають право:

 1. На підтримку з боку керівництва коледжу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.
 2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників коледжу.
 3. На щорічну відпустку згідно з Законом України “Про відпустки” за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку відповідно до Колективного договору між працівниками та Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж».

Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

 1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та Колективним договором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.
 3. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Бібліотека зобов’язана:

 1. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою.
 2. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.
 3. Звітувати про свою роботу перед Методичною радою Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».

 

ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Внесення змін та доповнень до діючого Положення, відбувається за поданням заступника директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням методичної та педагогічної рад коледжу і затвердженням директором зазначеного закладу.
 3. В мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норму, що змінює дане положення.
 4. Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням строку і термінів дії змін.
 5. Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.