Положення про наглядову раду

tk5hymDJQRQ

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 1 червня 2016 р. № 79-аг

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 14 квітня 2016р. № 4

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 11 травня 2016р. №9

 

 

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу

ВАСКАН  Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи

МЕДВЕДЄВА Олеся Вікторівна, викладач вищої категорії, завідувач навчально-методичним кабінетом

ТИРОН Ірина Ігорівна, методист коледжу

 

 

 

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
 3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
 4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
 6. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 


 

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Це положення визначає порядок формування наглядової ради Чернівецького індустріального коледжу, строк повноважень, компетенцію і порядок її діяльності.
 2. Наглядова рада Чернівецького індустріального коледжу (далі – Наглядова рада) утворюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», статуту Чернівецького індустріального коледжу (далі – Коледж), рішень трудового колективу та педагогічної ради Коледжу.
 3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує діяльність вищих навчальних закладів, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, статутом Коледжу, рішеннями трудового колективу, педагогічної ради Коледжу і цим Положенням.
 4. Наглядова рада – громадський орган, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його роботи є: колегіальність в прийнятті рішень, неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради, розмежування прав, повноважень і відповідальності Наглядової ради та керівництва Коледжу, незалежність у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об’єднань та рухів, транспарентність та прозорість.
 5. Зміни до цього Положення вносяться у порядку його затвердження.

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

 1. Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном Коледжу, додержанням мети його створення та функціонування.
 2. Основними завданнями Наглядової ради є:
 • розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Коледжу у сфері освіти та інноваційної діяльності;
 • сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Коледжу;
 • надання допомоги керівництву коледжу в реалізації державної політики у галузях вищої освіти;
 • залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Коледжу з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
 • сприяння ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу;
 • сприяння та надання допомоги Коледжу в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, його соціальної інфраструктури;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю Коледжу;
 • сприяння інтеграції Коледжу в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Коледжу;
 • сприяння творенню іміджу Коледжу як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

 1. До роботи в Наглядовій раді Чернівецького індустріального коледжу можуть залучатися діячі освіти, науки, культури та представники інших сфер діяльності, які мають:
 • високі професійні досягнення та майстерність;
 • високі моральні, патріотичні якості;
 • високу довіру в своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо.
 1. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу.
 2. Склад Наглядової ради (не більше 20 осіб) та внесення змін до її складу затверджуються педагогічною радою Коледжу.
 3. Формування персонального складу здійснюється з числа осіб (за їх згодою), яких рекомендують до участі в роботі цього органу збори трудового колективу Коледжу, та осіб за пропозицією педагогічної ради Коледжу.

Рішення педагогічної ради Коледжу з питань формування персонального складу Наглядової ради вважають ухваленими, якщо за них проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на її засіданні.

 1. Термін повноважень Наглядової ради становить п’ять років.

 

КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

 1. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:
 • готує і надає вченій раді та керівництву Коледжу пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої та інноваційної діяльності Коледжу;
 • бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Коледжу та його соціальної інфраструктури;
 • надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Коледжу за напрямами його статутної діяльності;
 • здійснює моніторинг стану та якості освітньої та міжнародної діяльності Коледжу, сприяє впровадженню в Коледжі інноваційних технології організації освітнього процесу;
 • здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності Коледжу;
 • здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Коледжу, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до плану розвитку Коледжу;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
 1. Наглядова рада має право:
 • одержувати в установленому порядку від керівництва Коледжу та керівників його структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань забезпечення та навчально-організаційного супроводження виконання своїх повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів;
 • залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ до проведення аудитів, експертиз та розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • отримувати від керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб Коледжу інформацію з питань діяльності Коледжу;
 • організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців в інших вищих навчальних закладах, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації вченій раді та керівництву Коледжу щодо його поширення в практичній діяльності підрозділів Коледжу;
 • проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;
 • надавати рекомендації вченій раді та керівництву Коледжу щодо шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;
 • інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності та рівень ефективності управління Коледжем, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень;
 • вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Коледжу подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом Коледжу, контрактом;
 • висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційних веб-сайтах.
 1. Члени Наглядової ради мають право:
 • брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу з правом дорадчого голосу;
 • брати участь у засіданнях педагогічної ради Коледжу, вчених рад його структурних підрозділів, та інших робочих і дорадчих органів;
 • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
 • вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
 • надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.
 1. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом директора Коледжу і є обов’язковими для виконання усіма структурними підрозділами Коледжу.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

 1. Наглядову раду очолює її Голова, який несе персонально відповідає за виконання покладених на Наглядову раду завдань.
 2. Голова Наглядової ради:
 • визначає функціональні обов’язки заступника, секретаря і членів Наглядової ради;
 • планує та координує роботу Наглядової ради;
 • скликає і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради;
 • складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;
 • представляє Наглядову раду у державних та громадських установах, підприємствах і організаціях;
 • здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на Наглядову раду завдань та законодавства.
 1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не менше двох разів на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради.
 2. У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради засідання ради проводить його заступник.
 3. Наглядова рада в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує й контролює їх виконання.
 4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
 5. Рішення Наглядової ради коледжу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.
 6. Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до відома педагогічної ради та керівництва Коледжу й є обов’язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.
 7. Наглядова рада має свій бланк, який може використовуватись лише за підписом голови Наглядової ради або його заступника.
 8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Коледж, який забезпечує її залою для засідань, комп’ютерною та оргтехнікою.
 9. Членам Наглядової ради, які проживають поза межами м. Чернівці та прибули на її засідання, вартість проїзду від місць їх постійного проживання до м. Чернівці й назад та добові за день засідання відшкодовуються за рахунок коштів Коледжу.

ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Внесення змін та доповнень до діючого Положення, відбувається за поданням заступника директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням методичної та педагогічної рад коледжу і затвердженням директором зазначеного закладу.
 3. В мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норму, що змінює дане положення.
 4. Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням строку і термінів дії змін.
 5. Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.

 

Склад наглядової комісії ДВНЗ Черніцьки індустріальний коледж:

 1. Роговська-Іщук Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук зі спеціальностей світове господарство і міжнародні економічні відносини. доцент кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Доцент кафедри Міжнародної економіки.
 2. Семенюк Людмила Анатоліївна, директор науково-виробничої фірми «Тетріс плюс».
 3. Фурдига Володимир Михайлович, Департамент екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації Начальник відділу з питань туризму.
 4. Стадник Іван Миколайович, Чернівецький РЕМ ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» Головний інженер.
 5. Світан Володимир Володимирович, Чернівецька філія ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі» Директор.
 6. Павлюк Михайло Дмитрович, зав. сектором науки та координації ВНЗ І-IV р.а. Департаменту освіти і науки ЧОДА.
 7. Волковський Віктор Андрієвич, виконавчий директор ВАТ Чернівецький цегельний завод №3.