Положення про навчально-методичний кабінет

dyCTdC39_Uo

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 1 червня 2016 р. № 79-аг

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 14 квітня 2016р. № 4

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 11 травня 2016р. №9

 

 

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу

ВАСКАН  Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи

МЕДВЕДЄВА Олеся Вікторівна, викладач вищої категорії, завідувач навчально-методичним кабінетом

ТИРОН Ірина Ігорівна, методист коледжу

 

 

 

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
 3. ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ
 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
 5. КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ
 6. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Навчально-методичний кабінет Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» є методичним центром організації навчально-виховної роботи зі студентами й опорною ланкою керівництва навчального закладу з педагогічними кадрами.

Мета навчально-методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

 1. Пропаганда серед викладачів, класних керівників навчальних груп, вихователя гуртожитку досягнень педагогічної, методичної науки, методики навчання та виховання студентів.
 2. Допомога предметним (цикловим) комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп з питань організації, планування та методики навчально-виховної роботи.
 3. Підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду кращих викладачів, кураторів навчальних груп, надання допомоги викладачам-початківцям.
 4. Налагодження та підтримання зв’язків з методичними кабінетами інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання.
 5. Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які надсилаються з Міністерства освіти і науки України, інституту стандартизації та змісту освіти, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі.
 6. Створення бази матеріалів з атестації, ліцензування ті акредитації спеціальностей і навчального закладу, вимог до відкриття нових спеціальностей.
 7. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації освітнього процесу.
 8. Організація виставок методичних розробок викладачів.

 

ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ

 

 1. Планування, організація та проведення конференцій, педагогічних читань, науково-методичних семінарів і занять шкіл підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання, наукової організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.
 2. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботі предметних (циклових) комісій, окремих викладачів, ефективного використання різних форм і методів активного навчання, організації проведення виховної роботи.
 3. Надання методичної допомоги предметним (цикловим) комісіям щодо підготовки документації для ліцензування, акредитації.
 4. Надання методичної допомоги предметним (цикловим) комісіям з питань організації роботи з молодими викладачами та кураторами груп щодо організації процесу виховання, навчання, ведення навчально-методичної документації (школа молодого викладача.
 5. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і науково методичної літератури, рефератів і статей з питань навчання, виховання, нових технологій навчання, проблем вищої освіти.
 6. Організація щорічних виставок навчально-методичної літератури, оглядів-конкурсів, курсового і дипломного проектування, видання методичних бюлетенів
 7. Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, які здійснюються керівництвом Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж», аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого вдосконалення різних напрямів педагогічної діяльності навчального закладу.
 8. Проведення відкритих занять, їх обговорення.
 9. Розробка методичних рекомендацій щодо створення робочих програм дисциплін, їх структур та змісту, опорних конспектів лекцій, організації самостійної роботи та контролю знань студентів до виконання контрольних робіт для студентів-заочників, вимог до складу, змісту та порядку розробки пакетів комплексних контрольних робіт із фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін
 10. Інформування про регіональні, українські, Міжнародні конкурси студентів і викладачів.
 11. Підготовка питань для розгляду на засіданнях педагогічної (методичної) ради щодо організації освітнього процесу.
 12. Організація рецензування навчальних посібників, методичних розробок і різних технічних засобів та навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалена предметними (цикловими) комісіями.
 13. Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Навчально-методичний кабінет розміщується в окремій кімнаті. Розташування й оформлення всіх матеріалів навчально-методичного кабінету повинні бути зручним і доступним для користування.

Документація навчально-методичного кабінету:

 • картотека навчально-методичного матеріалу;
 • бібліотека, яка включає літературу з педагогіки психології і методики навчання та виховання;
 • підшивки педагогічної преси;
 • виставка нової літератури, що надходить до бібліотеки коледжу;
 • збірки методичних рекомендацій, розробок, рефератів, підготовлених педагогічним колективом;
 • зразки навчальної документації;
 • стандарти освіти, навчальні плани, програми;
 • плани роботи предметних (циклових) комісій, денних відділень, навчальних кабінетів, лабораторій, гуртків; інструкції до лабораторних та практичних занять тощо;
 • вимоги до навчальних занять, їх типи та види.

У навчально-методичному кабінеті необхідно мати основні документи:

 1. Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про ступеневу освіту, Про вищий навчальний заклад, нормативні документи Верховної Ради України.
 2. Плани роботи та протоколи засідань предметних (циклових) за навчальний рік,
 3. Книгу реєстрації вхідних та вихідних матеріалів, що виходять до кабінету.
 4. Картотеку навчально-методичного матеріалу.
 5. Звіти про роботу кабінету.

Всі матеріали навчально-методичного кабінету доцільно систематизувати за орієнтовними розділами:

 1. Організація навчально-виховного процесу.
 2. Форми і методи проведення навчальних занять.
 3. Прогресивні форми і методи навчання.
 4. Практичне навчання та зв’язок з виробництвом.
 5. Заочна форма навчання.
 6. Позааудиторна виховна робота.
 7. Методична робота.
 8. Робота кураторів навчальних груп.
 9. Робота навчальних кабінетів і лабораторій.
 10. Історія навчального закладу.

 

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ

 

 1. У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки України з питань підготовки і підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, рекомендаціями Навчально-методичного центру, рішеннями педагогічної ради навчального закладу.
 2. Навчально-методичний кабінет створюється відповідно до типового навчального плану наказом директора навчального закладу.
 3. Безпосереднє керівництво роботою навчально-методичного кабінету в навчальному закладі здійснюється заступником директора з навчальної роботи. Організатором всієї роботи з вивчення, пропаганди та запровадження в навчально-виховний процес педагогічного досвіду є методист (спеціаліст вищої категорії), який призначається наказом директора.
 4. Навчально-методичний кабінет працює за планом, затвердженим директором навчального закладу, який розглядався на педраді.
 5. Навчально-методичний кабінет щорічно звітує за проведену роботу на педраді.

 

ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Внесення змін та доповнень до діючого Положення, відбувається за поданням заступника директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням методичної та педагогічної рад коледжу і затвердженням директором зазначеного закладу.
 3. В мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норму, що змінює дане положення.
 4. Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням строку і термінів дії змін.
 5. Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.