Положення про орган студентського самоврядування

11 - 0005

ПОЛОЖЕННЯ

Про студентське самоврядування

Державного вищого навчального закладу

«Чернівецький індустріальний коледж»

 

Преамбула

 

У своїй діяльності орган студентського самоврядування керується законодавством України, статутом Чернівецького індустріального коледжу та положенням «Про студентське самоврядування ЧІК». З метою забезпечення вирішення питань самоорганізації, дозвілля, морально-етичного, побутового, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі студентів у громадському житті, забезпечення співпраці студентських колективів, організацій та груп, студенти, співпрацюючи з керівництвом Коледжу, узгоджують Положення « Про студентське самоврядування Коледжу (далі – Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. У ньому визначаються правові та організаційні засади створення, функціонування та відносин студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних засадах, які обираються шляхом прямого, таємного голосування студентів і є складовою громадського самоврядування Коледжу.

Органи студентського самоврядування в Коледжі здійснюють свою діяльність з метою забезпечення захисту прав, інтересів та свобод студентів та їх участь в управлінні навчальним закладом.

 

РОЗДІЛ І

 

Стаття 1. Завдання та принципи діяльності студентського самоврядування

 1. Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самоорганізації та самореалізації особистості студентів Коледжу і формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності, патріотизму та культури студентів Коледжу, підвищення у студентської молоді соціальної активності.
 2. Основні завдання та функції студентського самоврядування:
  • захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
  • сприяння проведенню, наукової, творчої, навчально-виховної діяльності в Коледжі;
  • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
  • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, профілактика скоєння студентами правопорушень;
  • сприяння поліпшенню умов проживання в гуртожитку й відпочинку студентів;
  • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
  • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями та формуваннями;
  • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання та відпочинку час;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
  • сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
  • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
  • спільно з відповідними службами сприяти забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
  • представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та їхніх структурних підрозділах;
  • співпраця з старостатом коледжу, кураторами академічних груп, завідуючим гуртожитку, завідувачами відділень коледжу.
 3. Студентське самоврядування діє на принципах:
  • добровільності, колегіальності, відкритості;
  • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
  • рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;
  • незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
 4. Адміністрація Коледжу співпрацює з Органами студентського самоврядування.
 5. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування.

 

Стаття 2. Структура студентського самоврядування

 1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку, відділення та Коледжу в цілому.
 2. Структура Студентського самоврядування складається:

Конференція студентів Коледжу;

Студентська рада Коледжу;

Представницьким органом студентського самоврядування;

Студентської ради гуртожитку.

 1. Конференція студентів Коледжу є вищим представницьким органом студентського самоврядування Коледжу.
 2. Рішення Конференції та студради Коледжу мають вищу силу, порівняно з рішеннями інших ланок студентського самоврядування, яке не суперечить законодавству України.
 3. Студентська рада Коледжу – це вищий колегіальний  орган студентського самоврядування Коледжу, який очолює систему до якої входять Ради студентського самоврядування гуртожитку Коледжу та старостати відділень.
 4. Старостати відділень функціонують на рівні відділень.
 5. Студентська рада гуртожитку функціонує на рівні студентського гуртожитку Коледжу.
 6. Сумісництво посад у структурних підрозділах студентського самоврядування заборонено, окрім членів студради Коледжу.
 7. Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для виконання усіма підрозділами Коледжу.
 8. Органи студентського самоврядування:
  • беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом «Про вищу освіту» та Статутом Коледжу та дійсним Положенням;
  • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
  • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
  • захищають права та свободи студентів, які навчаються в Коледжі;
  • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
  • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
  • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку та організації харчування студентів;
  • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
  • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
  • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
  • мають право оголошувати акції, мітинги, демонстрації, в порядку, визначеному цим Положенням;
  • виконують інші функції, передбачені законодавством України та Положенням про студентське самоврядування ЧІК.
 9. За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу, в порядку, визначеним цим Положенням, приймаються рішення :
  • відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання;
  • переведення осіб, які навчаються в Коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом та у зворотньому порядку;
  • переведення осіб, які навчаються в Коледжі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
  • призначення заступників директора Коледжу;
  • поселення осіб, які навчаються в Коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
  • затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються;
  • діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в Коледжі;
  • призначення червоних дипломів випускникам коледжу;
  • призначення подання іменних стипендій коледжу та стипендій обласної ради.

 


РОЗДІЛ ІІ

Конференція студентів Коледжу

Стаття 3.

 1. Конференція студентів Коледжу (Далі – Конференція) є вищим органом студентського самоврядування Коледжу.

Квота представництва визначається Студентською Радою Коледжу пропорційно:

-групам;

-кількості студентів;

 1. Конференція виконує наступні функції:
  • ухвалює Положення «Про студентське самоврядування ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», вносить до нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому Положенням, що не суперечить законодавству України;
  • визначає структуру порядок проведення виборів до органів студентського самоврядування;
  • заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
  • обирає та затверджує кількісний та особовий склад Центральної виборчої комісії Студентської ради;
  • затверджує символіку студентського самоврядування коледжу;
  • затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
  • затверджує річний бюджет органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;
  • обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;
  • затверджує зразки: анкет-заявок, бюлетнів, протокоів виборів органів студентського самоврядування.
 2. На Конференції мають право бути присутніми:
  • представники адміністрації Коледжу;
  • члени органів студентського самоврядування відділень Коледжу;
  • представники студентської ради гуртожитку Коледжу;
  • представники органів студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, громадських організацій, консультативно-дорадчих органів (за запрошенням).
 3. Правом голосу на Конференції мають:
 • делегати , які обираються на конференціях студентського самоврядування в групах;
 • правом дорадчого голосу на Конференції володіють усі інші присутні на зборах.
 1. Конференція є легітивною за умов присутності більше половини делегатів.
 2. Рішення на Конференції приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
 3. Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік.
 4. Конференція виконує свою роботу відповідно до затвердженого Положення.

РОЗДІЛ ІІІ

Студентська рада Коледжу

Стаття 4.

 1. Студентська рада Коледжу (далі – Рада) є вищим колегіальним органом студентського самоврядування та функціонує на рівні Коледжу.
 2. Рада є керівним органом для старостатів відділень та студентське самоврядування гуртожитку Коледжу.
 3. Метою діяльності Ради є створення умов для самореалізації особистості студентів Коледжу і формування у них організаторських та лідерських здібностей, відповідальності за результат праці тощо.
 4. Діяльність Ради спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Коледж, підвищення у студентської молоді соціальної активності.

 

Стаття 5. Структура Студентської Ради Коледжу

 1. Членами Ради можуть бути студенти Коледжу члени представницького органу академічних груп.
 2. Членами Ради Коледжу є:

Голова Ради;

заступник Голови Ради;

Секретар Ради;

Голови комітетів та їх заступники;

 1. Голова Ради та його заступник можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

 

Стаття 6. Вибори членів Ради та Голови Ради

 1. ЦВК коледжу розміщує на офіційному сайті Коледжу оголошення про проведення виборів у члени Ради та електронну пошту,  на яку бажаючі бути членами Ради, після висунення трьох кандидатур на конференції студентів відділень зможуть надіслати на електронну пошту свої заявки, за попередньо встановленим зразком. Право надсилати свої заявки на  електронну пошту ЦВК мають і самовисуванці.
 2. Подача анкет-заявок (встановленого зразка) розпочинається з наступного дня після оприлюдненя початку виборів членів Ради та триває три доби до 24:00 третього дня.
 3. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Коледжу розміщується інформація про дату та місце проведення виборів. ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по відділеннях (інститутах) та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.
 4. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом  Голови ЦВК та скріплюються печаткою Коледжу.
 5. Голосування за членів Ради буде проводитися на багатомандатних округах, які створюються на кожному відділенні.
 6. Вибори відбуваються у призначений день, у місцях визначених та оголошених ЦВК. Вибори проходять з 09:00 та працює до 19:00 дня голосування.
 7. В день голосування студенти, що навчаються на денній формі навчання та мають бажання прийняти участь у виборах повинні з’явитись на виборчій дільниці, зареєструватись, щоб отримати бюлетень для голосування.
 8. Документом, що дає право участі в голосуванні є студентський квиток. Своє волевиявлення голосуючий може зробити виключно в кабінці для голосування, відмітивши лише одного кандидата.
 9. У разі поставлення позначки навпроти більш ніж трьох кандидатів, або, якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення, бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок поставлено менше ніж навпроти трьох, то бюлетень буде рахуватися, оскільки голосування рейтингове.
 10. Після 16:00 дня проведення виборів зал, де вони проводилися зачиняється, голова ЦВК оголошує вибори завершеними та разом з членами ЦВК розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, починають підраховувати кількість позначок «+» або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті навпроти кожного окремого кандидата по кожному окремому факультету (інституту) таким чином формуючи рейтинг, де з кожного факультету (інституту) в студентський Рада Коледжу проходять по три члени.
 11. Під час підрахунку секретар веде протокол виборів.
 12. На виборах можуть бути присутні спостерігачі, які мають право робити зауваження та фіксувати порушення, щодо виборчого процесу. Мають право дорадчого голосу на засіданнях ДВК.
 13. Членами Ради вважаються обраними, кандидати, які набрали більшу кількість голосів за результатами підрахунку бюлетнів.
 14. У разі, якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість голосів – оголошується другий тур виборів.
 15. До 19:00 голова ЦВК оголошує результати виборів не пізніше наступного дня вони оприлюднюються на офіційному сайті.
 16. Перше засідання Ради розпочинає голова ЦВК та оголошує обрання голови. Після обрання голови на засіданні Рада оголошує обраного голову та передає йому ведення засідання.

 

Стаття 7. Організація діяльності Студентської Ради  Коледжу

 1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж раз на тиждень Головою Ради, або одним із його заступників.
 2. На засідання Головою Ради можуть бути запрошені гості з правом дорадчого голосу.
 3. Засідання Ради є повноважним у разі присутності на ньому більшості членів загального складу.
 4. Студентська Рада Коледжу здійснює наступні повноваження:
 • проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і свобод студентів;
 • спонукає студентів до активності у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо, співпрацює з ними;
 • встановлює та організовує співпрацю з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями України та інших країн;
 • погоджує призначення заступників директора Коледжу з навчальної та виховної роботи;
 • координує діяльність органів студентського самоврядування на рівні відділення, гуртожитку;
 • виносить рішення про проведення виборів ;
 • затверджує квоти кількості виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Коледжу, членів педагогічної ради Коледжу;
 • інформує студентів Коледжу про свою діяльність;
 • приймає рішення щодо проведення студентських акцій (в тому числі акцій протесту), заходів та програм;
 • організовує та проводить науково-практичні конференцій, практикуми, диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи тощо;
 • займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на фізичний та моральний розвиток студентів та пропагування здорового способу життя;
 • займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;
 • звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності;
 • займається організацією проведення Конференції;
 • формує напрямки Ради за відповідними напрямками діяльності;
 • розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;
 • здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних ресурсів студентського самоврядування;
 • допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, залучає їх до активної участі у діяльності Коледжу;
 • створює та ліквідує комісії Ради за поданням Голови Ради;
 • може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому вигляді, що приймається на засіданні Ради;
 • виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням студентського самоврядування, закріплені цим Положенням;
 • подає кандидатури студентів на нагородження за заслуги перед навчальним закладом.
 • -співпрацює з уповноваженим з питань протидії та виявлення корупції.

 

Стаття 8. Голова Студентської Ради Коледжу

 1. Голова Студентської Ради Коледжу обирається на засіданні Ради його членами більшістю голосів, шляхом прямого таємного голосування його членами;
 2. Голова Ради здійснює наступні повноваження:
 • представляє студентське самоврядування Коледжу у відносинах з адміністрацією Коледжу, відділеннями та з іншими організаціями;
 • підписує двосторонні договори про співпрацю з іншими організаціями;
 • входить до складу педагогічної ради Коледжу, як один із виборних представників з числа студентів, які є керівниками органів студентського самоврядування Коледжу;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування Коледжу для здійснення своєї діяльності;
 • в межах своїх повноважень видає усні та письмові розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування в Коледжі;
 • у разі невиконання усних та письмових розпоряджень, на законній підставі пропонує або усуває з посади представника структурного підрозділу студентського самоврядування, який втратив довіру
 • організовує проведення Конференцій;
 • звітує від імені Ради перед Конференцією;
 • скликає та веде засідання Ради;
 • підписує акти, які приймає Рада;
 • спрямовує і контролює діяльність Ради;
 • ініціює та аргументує питання про виключення члена Ради;
 • призначає першого заступника, заступників та секретаря зі складу членів Ради за узгодженням Ради;
 • за узгодженням Ради пропонує до затвердження голів комітетів ради
 • складає та вносить на затвердження Ради порядок денний його засідання;
 • здійснює розподіл повноважень між заступниками та іншими членами Ради;
 1. Голові Ради заборонено займати будь-які інші посади у структурних підрозділах студентського самоврядування.
 2. У разі відсутності Голови Ради його функції виконує перший заступник, а у разі його відсутності – Секретар.
 3. У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою Ради його обов’язки виконує Заступник Голови до обрання нового Голови Ради;
 4. Секретар Ради веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.
 5. Секретар Ради відповідають за збереження документації Ради.

 

Стаття 9. Підстави для припинення повноважень Голови Ради

 1. Підставами для припинення повноважень Голови Ради :
 • відмова від виконання посадових обов’язків;
 • перевищення повноважень;
 • добровільного складання повноважень;
 • закінчення строку обрання;
 • у разі втрати головою колегіального органу статусу студента Коледжу.
 • у разі порушення статуту коледжу та чинного положення.

 

Стаття 10. Голови комітетів Студентського Ради Коледжу

 1. Голів комітетів у Студентській Раді Коледжу (далі- Голови комітетів) призначає та усуває з посади Голова Ради з числа членів Ради.
 2. Голови комітетів призначаються за такими напрямками:

Академічний;

Культурно-масовий;

Спортивний;

Благодійний;

Прес-служба;

З питань гуртожитку Коледжу.

 1. З метою координації діяльності Голів комітетів Голова Ради закріплює з числа своїх заступників відповідальних за діяльність кураторів.
 2. Голови комітетів Ради призначаються на термін повноважень Ради
 3. Голови комітетів виконують наступні завдання:
 • розробляють проекти діяльності та відповідні рішення Ради, готують висновки з цих питань;
 • в межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують заходи, направлені на задоволення потреб студентів Коледжу;
 • офіційно представляють напрямок у відносинах з іншими органами студентського самоврядування;
 • видають розпорядження з питань, віднесених до їх повноважень;
 • визначають основні напрямки роботи;
 • виступають на засіданнях Ради з доповідями і співдоповідями з питань роботи напрямку;
 • мають право доступу до засідань органів студентських самоврядувань Коледжу всіх рівнів;
 • виконують інші завдання, які не суперечать актам органів студентського самоврядування Коледжу.
 • в межах сфери діяльності узагальнюють та систематизують пропозиції студентів та інших зацікавлених осіб;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до цього Положення.

 

Стаття 11 Організація роботи Голів комітетів

 1. Організацію роботи напрямку забезпечують Голови комітетів та їх заступники.
 2. Голова комітету приймає рішення разом із заступником та Головою Ради студентського самоврядування .
 3. Голови комітетів академічного, культурно-масового, спортивного, благодійного, прес служби дають вказівки старостам академічних груп та членам;
 4. Голова з питань гуртожитку організовує діяльність студентської ради гуртожитку;

 

Стаття 12. Припинення повноважень Голів комітетів

 1. Підставами припинення Голів комітетів в Раді є:
 • відмова від виконання повноважень;
 • добровільне складання повноважень;
 • на законній підставі, за наказом Голови Ради із членів Правління у зв’язку з втратою довіри;
 • перевищення повноважень;
 • -відсторонення від виконання посадових обовязків на законних підставах;
 • втрата статусу студента Коледжу;
 • відсутність Голови комітету без поважних причин більш, ніж на трьох засіданнях Ради;
 • вимоги більш ніж 2\3 частини членів Ради, через засідання, розгляд та поіменне голосування Ради;

 

 

Стаття 13. Комісії Ради

 1. Комісії Ради є колегіальним органом Ради, що утворюються, реорганізується та ліквідується Радою.
 2. У складі Ради можуть діяти постійні чи тимчасові комісії, робочі групи для вирішення питань, які потребують вирішення по суті.
 3. Голова комісії пропонується та затверджується Радою.
 4. Склад комісії затверджується Радою за поданням Голови комісії.
 5. Комісії приймають рішення більшістю її складу.

 

Стаття 14. Права та обов’язки членів Ради

 1. Члени Ради мають право:
 • брати участь у роботі Ради, використовуючи своє право голосу на засіданні Ради і засіданні відповідного комітету Ради, до складу якого він входить;
 • обирати і бути обраним в керівні органи Раді;
 • вийти в установленому порядку з Ради;
 • своєчасно одержувати інформацію про діяльність Ради;
 • пропонувати питання для розгляду на Конференції та засіданнях Ради чи комісії ;
 • вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються Конференцією, комісією Радою, а також пропозиції щодо порядку голосування;
 • висловлювати думку щодо діяльності членів Ради;
 • брати участь у заходах, що проводяться та організовуються органами студентського самоврядування Коледжу;
 • бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації Коледжу з правом виступу;
 • оскаржувати дії адміністрації Коледжу, посадових осіб структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо в їх діях вбачаються обмеження прав чи приниження його гідності;
 • користуватися іншими правами і законними інтересами, що не суперечать законодавству України і цьому Положенню.
 1. Члени Ради зобов’язані:
 • дотримуватись вимог Законодавства України;
 • дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі рішень Конференції, Ради та кураторів напрямків Ради;
 • бути присутніми на засіданнях Ради, а в разі відсутності з поважних причин, по можливості попередити Секретаря Ради та отримати інформацію щодо прийнятих рішень;
 • брати участь у організації та реалізації заходів, що проводяться відповідно до програми діяльності Ради та коледжу;
 • безпосередньо брати участь у діяльності напрямку комісії Ради, до складу якої він входить;
 • виконувати доручення Голови Ради, Голови комісії вчасно та сумлінно;
 • утримуватися самому та спонукати оточуючих від порушень прав і свобод окремих студентів, студентської громади та адміністрації Коледжу;
 • сприяти для підвищення до авторитету органів студентського самоврядування Коледжу;
 • вживати заходів для попередження порушень студентами Законодавства України Статуту Коледжу і цього Положення.

 

Стаття 15. Припинення членства в Раді

 1. Підставами для припинення членства в Раді є:
 • добровільне складання повноважень;
 • усунення з посади, на законній основі, за рішенням Ради по причині втрати довіри;
 • -порушення законодавства України, статуту коледжу, чинного положення;
 • втрата статусу студента Коледжу;
 • відсутність члена Ради без поважних причин більш, ніж на трьох засіданнях Ради.
 1. Днем припинення членства в Раді є день прийняття рішення про виключення.

 

Стаття 16. Відносини Ради з адміністрацією Коледжу

 1. Адміністрація коледжу має право делегувати своїх представників для участі в роботі органів студентського самоврядування з правом дорадчого голосу.
 2. Рада зобов’язана повідомляти адміністрацію про дату, час та місце проведення Конференції, засідання Ради, засідання комісії Ради;
 3. Адміністрація може проводити консультації з органами студентського самоврядування з питань життєдіяльності студентської громади.
 4. Органи студентського самоврядування можуть проводити різноманітні заходи спільно з адміністрацією та  профспілковим комітетом коледжу.
 5. Рада має право вносити на розгляд адміністрації подання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності органів студентського самоврядування, запрошувати представників адміністрації на заходи, що організовуються та проводяться органами  студентського самоврядування.
 6. Рада інформує адміністрацію коледжу про результати проведених заходів органами студентського самоврядування та студентськими організаціями.

 

РОЗДІЛ ІV

 

Стаття 17. Рада студентського самоврядування відділень

 1. Рада студентського самоврядування відділень діє на рівні відділення.
 2. Вищим колегіальним органом на рівні самоврядування відділення є Конференція відділення.
 3. Конференція відділення висуває кандидатів виборних представників з числа студентів, які мають право брати участь у виборах, на Конференцію Ради відповідно до квот, встановлених рішенням Ради.

 

Стаття 18. Студентське самоврядування  гуртожитку Коледжу

 1. Студентська рада гуртожитку – це орган самоврядування студентів ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», які проживають у гуртожитку Коледжу, для реалізації функцій самоуправління гуртожитку.
 2. Студентська рада гуртожитку діє відповідно до статуту коледжу та чинного Положення.
 3. Студентська рада гуртожитку функціонує з метою забезпечення та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців гуртожитку та формування їх спільних ініціатив.
 4. Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку, а також з завідуючими відділеннями Коледжу
 5. Студентська рада гуртожитку підзвітна у своїй діяльності куратору напрямку Правління студентського самоврядування Коледжу з питань гуртожитків Коледжу.
 6. Основним завданням студентської ради гуртожитку є участь у вирішенні питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов. Участь студентської молоді в організації свого дозвілля та здорового способу життя тощо.
 7. Членами студентських рад гуртожитків можуть бути виключно мешканці відповідних гуртожитків Коледжу.

 

Стаття 19 Структура студентської ради гуртожитку

 1. Членами студентської ради гуртожитку є:

Голова студентської ради гуртожитку;

Заступник Голови студентської ради гуртожитку;

інші члени ради.

 1. Голова студентської ради та його заступник можуть перебувати на посаді не більш, як два строки поспіль.

 

Стаття 20. Організація роботи студентської  ради гуртожитку

 1. Студентська рада гуртожитку здійснює свою діяльність шляхом засідань, які не рідше одного разу на тиждень скликаються Головою студентської ради гуртожитку або в разі його відсутності Заступником.
 2. Студентська рада гуртожитку здійснює наступні функції:
 • спільно з заступником директора з виховної роботи  контролює і проводить поселення студентів в гуртожитку;
 • спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за проживання у гуртожиток;
 • контролює дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем згідно з типовими нормами;
 • контролює дотримання мешканцями «Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку», проводить роз’яснювальну роботу з метою попередження порушень «Правил внутрішнього розпорядку»;
 • сприяє охороні громадського порядку у гуртожитку та на прилеглій території;
 • приймає участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року та організації ремонтів;
 • забезпечує захист прав та свобод студентів, що сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • допомагає адміністрації гуртожитку в облаштуванні побуту студентів у гуртожитку і здійснює заходи, спрямовані на його покращення;
 • приймає участь в організації дозвілля та відпочинку студентів;
 • пропагує здоровий образ життя мешканців гуртожитку;
 • проводить інформаційну діяльність;
 • скликає загальні збори мешканців гуртожитку для звіту про свою діяльність для вирішення питань самоврядування гуртожитку.
 1. Засідання студентської ради гуртожитку проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше половини складу членів. Члени засідання приймають рішення більшістю голосів.
 2. Засідання студентської ради гуртожитку веде Голова або, за його дорученням, Заступник. Під час засідання студентської ради гуртожитку ведеться протокол, який підписується головуючим і заступником.

 

Стаття 23. Голова студентської ради гуртожитку

 1. Голова студентської ради гуртожитку обирається відповідно до Положення про студентські ради гуртожитку.
 2. Голова студентської ради гуртожитку:
 • організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності студентської ради гуртожитку;
 • пропонує раді для затвердження та звільнення заступника та старост поверхів із числа мешканців відповідного гуртожитку;
 • представляє інтереси мешканців гуртожитку;
 • делегує свої повноваження заступнику та старостам поверхів гуртожитку;
 • забезпечує організацію проведення засідань Студентської ради гуртожитку;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права та обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування Коледжу та чинним законодавством України.
 1. У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою студентської ради гуртожитку хвороби або інших причин неможливості виконання обов’язків, його обов’язки виконує Заступник.
 2. Відповідно до функціональних повноважень Заступник Голови координує та спрямовує роботу старост поверхів, веде протоколи засідань, облік виконання рішень та відповідає за документообіг.

 

Стаття 24. Права та обов’язки членів студентської ради гуртожитку

 1. Член студентської ради гуртожитку має право:
 • опротестовувати дії посадових осіб, структурних підрозділів, якщо вони обмежують права та свободи студентів чи самоврядування гуртожитку;
 • звертатися до керівництва коледжу з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності студентського самоврядування гуртожитку;
 • інші права та свободи пов’язані з діяльності Студентської ради гуртожитку.
  1. Студентська рада гуртожитку у своїй діяльності повинна дотримуватися цього Положення.

 

 

 

Стаття 25. Припинення повноважень членів студентської ради гуртожитку

 1. Повноваження члена студентської ради гуртожитку припиняються у разі:
 • добровільного складання повноважень;
 • втрати статусу студента Коледжу;
 • усунення з посади, на законній основі, у зв’язку з втратою довіри;
 • втрата статусу мешканця гуртожитку;
 • порушення вимог Статуту Коледжу, законодавства України та чинного

Положення.

 

РОЗДІЛ VI

Матеріально-фінансове забезпечення

 

Стаття 26. Цільове направлення коштів та звітність.

 1. Кошти студентського самоврядування Коледжу спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого кошторису, який складається та затверджується радою терміном на рік (місяць).
 2. Голова Ради студентського самоврядування Коледжу публічно звітує на Конференції про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

 

Стаття 26. Джерела матеріально-фінансового забезпечення

 1. Джерела матеріально-фінансового забезпечення:
 • кошти, визначені адміністрацією Коледжу в розмірі не менше 0.5 відсотка коштів;
 • спеціального фонду;
 • благодійні внески фінансових/юридичних осіб;
 • інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

 

РОЗДІЛ VII

 

Порядок проведення прямих таємних виборів представників, що мають право брати участь у  Конференції колективу Коледжу, виборів членів Ради ради Коледжу, для участі у виборах ректора з числа студентів вищого навчального закладу, членів Ради.

 

Стаття 27. Центральна виборча комісія.

 1. Для контролю за ходом процесу проведення виборів формується Центральна виборча комісія студентів (далі – ЦВК). Обирається з числа студентів відділень на Конференції студентів Коледжу.
 2. ЦВК приймає рішення про дату та місце проведення виборів.
 3. Комісія виконує наступні функції:
 • на підставі рішення Ради організовує проведення прямих таємних виборів виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції колективу Коледжу, виборах директора Коледжу; бути членами Педагогічної ради Коледжу. Організовує проведення виборів Голови Ради, членів Ради, здійснює контроль за процесом проведення прямих таємних виборів;
 • визначає дату та місце проведення виборів виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції колективу Коледжу, виборах директора Коледжу, виборах членів Педагогічної ради з числа студентів,
 • повідомляє інформацію про проведення виборів не пізніше, ніж за три дні (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00);
 • оприлюднює інформацію про їх проведення не пізніше, ніж за три дні (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00);
 • на підставі поданої інформації від адміністрації відділень складає списки осіб, які братимуть участь у виборах виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Коледжу, виборах директора Коледжу, членів Педагогічної ради Коледжу з числа студентів;
 • після проведення виборів збирає та зберігає списки виборців, бюлетені, протоколи засідань ЦВК;
 • складає підсумковий протокол про результати виборів і затверджує його печаткою студентського самоврядування;
 1. Форма бюлетеню для голосування у Додатках:

Додатку 1, (Виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції колективу Коледжу);

Додатку 2, (Виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора Коледжу);

Додаток 3, (Виборних представників з числа студентів, що мають право бути членами Педагогічної Ради Коледжу);

 1. Претенденти на посади членів Ради вносяться до бюлетеню для таємного голосування у порядку, передбаченому цим Положенням. Форма бюлетеню для голосування за претендента у Додатку 4.
 2. Вибори виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції колективу Коледжу, виборах ректора Коледжу, членів Ради ради Коледжу з числа студенів, членів Ради, відбуваються шляхом прямого таємного голосування серед студентів, що навчаються в Коледжі.

 

Стаття 29. Процедура проведення виборів представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Коледжу.

 1. Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції колективу Коледжу обираються студентами шляхом прямого таємного голосування.
 2. Рішення про проведення виборів (всіх видів) приймається Радою студентського самоврядування.
 3. Рада розподіляє квоти на виборних представниках з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції колективу Коледжу, при цьому враховується загальна кількість студентів .
 4. Після розподілу Радою квот кандидатів у виборні представники та після висунення їх кандидатур на конференції студентів на кожному проводиться подача заявок (встановленого зразка) всіх бажаючих студентів бути виборним представником з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції колективу Коледжу, яких ЦВК включає до бюлетеня для таємного голосування по багатомандатних округах. Студенти, кандидатури яких конференція студентів не висунула, теж мають право надсилати свої заявки на електронну пошту ЦВК, як самовисуванці.
 5. Усі студенти, що навчаються в Коледжі, мають право приймати участь у таємному голосуванні.
 6. Внесення виборних представників до бюлетеня для таємного голосування відбувається у порядку, передбаченому цим Положенням. Квоти представництва визначаються ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 у кількості – не менш як 15 відсотків складу.
 7. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Коледжу розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.
 8. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному  боці  підписом  Голови ЦВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування Коледжу.
 9. Голосування за виборних представників проводиться на багатомандатних округах.
 10. Багатомандатні округи формуються на кожному відділенні.
 11. Кількість мандатів визначається відповідно до квот, які встановлені рішенням Ради.
 12. У день голосування ЦВК розпочинає свою роботу у одному із залів корпусів Коледжу з 09:00 та працює до 19:00.
 13. Протягом встановленого часового періоду студент денної форми навчання, прийшовши у зал проведення виборів на своєму відділенні підходить до столу, де він реєструється.
 14. На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як студента отримує бюлетень, підходить до однієї з вільних кабінок для голосування, здійснює своє волевиявлення, вкидаючи бюлетень до скриньки. Те ж саме відбувається у підрозділах Коледжу.
 15. Студент не обмежений у виборі одного кандидата та засвідчує своє волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата.
 16. У разі виявлення позначки навпроти більш ніж встановленої квоти кількості кандидатів, або якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення, бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок поставлено менше, ніж передбачено квотою, то бюлетень буде рахуватися як дійсний, оскільки голосування рейтингове.
 17. Після 16:00 дня проведення виборів, зал, де вони проводилися зачиняється, голова ЦВК оголошує вибори завершеними та разом з членами ЦВК розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, та починають підраховувати кількість позначок «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з кожного відділення проходять певна кількість делегатів в залежності від квоти попередньо встановленої Радою.
 18. Під час підрахунку секретар ЦВК веде протокол. Під час проведення виборів можуть бути присутні спостерігачі.
 19. Вибори виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції колективу Коледжу від кожного вважаються такими що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50% від загальної кількості студентів відповідного.
 20. Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Коледжу вважаються обраними, якщо серед всіх кандидатів посіли в рейтинговому списку місця, які передбаченні квотами.
 21. До 19:00 голова ЦВК оголошує результати виборів та наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті Коледжу.
 22. Процедура проведення виборів представників з числа студентів, що мають право бути членами Ради ради з числа студентів.
 23. Виборні представники з числа студентів, що мають право бути членами Ради ради обираються студентами шляхом прямого таємного голосування.
 24. Рішення про проведення виборів приймається Радою студентського самоврядування.
 25. Рада розподіляє квоти на відділення по виборних представниках з числа студентів, що мають право бути членами Ради з числа студентів, при цьому враховується те, що до складу Ради Ради повинно входити по одному представнику від Ради студентського самоврядування). Голова студентського Ради Коледжу входить до складу Ради за посадою.
 26. Після розподілу Радо. квот кандидатів та після висунення кандидатів на конференції студентів на кожному із відділень проводиться подача заявок всіх бажаючих бути обраним представником з числа студентів, що мають право бути членами Ради ради,  яких потім ЦВК включає до бюлетеня для таємного голосування по багатомандатних округах, що створюються на кожному відділенні. Заявки подаються, по встановленому попередньо зразку (Додаток 3.1). Студенти кандидати яких конференція студентів відділення не висунула теж мають право надсилати свої заявки на  електронну пошту ЦВК.
 27. Усі студенти, що навчаються в Коледжі навчання на денній формі, мають право приймати участь у таємному голосуванні.
 28. Внесення Виборних представників їх до бюлетеня для таємного голосування відбувається у порядку, передбаченому цим Положенням. Квоти представництва визначаються ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 у кількості – не менш як 10 відсотків складу.
 29. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Коледжу розміщується інформація про дату та місце проведення виборів. ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по відділеннях та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.
 30. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному  боці  підписом  Голови ЦВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування Коледжу.
 31. Голосування по багатомандатних округах, які формуються на кожному відділенні проводиться згідно з квотами, які затвердила Рада.
 32. У день голосування ЦВК розпочинає свою роботу у одному із залів корпусів Коледжу з 09:00 та працює до 19:00.
 33. Протягом встановленого часового періоду студент денного відділення Коледжу, прийшовши у зал проведення виборів на своєму відділенні підходить до столу, де він реєструється.
 34. Підставою для отримання бюлетня та голосування є пред’явлення документа, що посвідчує статус його як студента. Отримавши бюлетень голосуючий підходить до однієї з вільних кабінок для голосування, здійснює своє волевиявлення вкидає бюлетень до скриньки для голосування.
 35. Студент може обрати тільки одного кандидата від свого відділення ставлячи навпроти певного кандидата позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата.
 36. У разі відмітки позначки навпроти більш, ніж одного кандидата або якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення бюлетень вважатиметься недійсним. У випадку виникнення спірного питання, вирішується висновок шляхом голосування ЦВК.
 37. Після 16:00 дня проведення виборів, зал, де проводилися вибори , зачиняється. Голова ЦВК оголошує вибори завершеними. Зі скриньки дістають бюлетені, та починають підраховувати кількість бюлетнів та позначок «+», або інших, що засвідчують його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з кожного відділення проходять по одному кандидату кожен з яких набрав найбільшу кількість голосів, серед своїх конкурентів.
 38. Під час підрахунку секретар веде протокол на виборах можуть бути присутні спостерігачі.
 39. Вибори виборних представників від кожного відділення вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50% в залежності від загальної чисельності студентів відповідного відділення.
 40. Виборні представники з числа студентів, що мають право бути членами Ради Коледжу вважаються обраними, якщо вони набрали найбільшу кількість голосів виборців, серед своїх конкурентів.
 41. До 19:00 голова ЦВК оголошує результати виборів та наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті Коледжу.

 

РОЗДІЛ VIIІ

Прикінцеві та перехідні положення

 

Стаття 31. Внесення змін і доповнень до Положення

 1. Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є винятковою компетенцією Конференції.
 2. Правом внесення проекту про внесення змін та доповнень до Положення володіє Рада студентського самоврядування. Третина від загального складу Ради ініціює розгляд цього питання на засіданні Ради, а ініціатива має бути підтримана двома третинами від загального складу Ради.
 3. Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається на Конференції двома третинами голосів від загальної кількості делегатів, присутніх на ній.

 

Стаття 32. Порядок набуття чинності

 1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження та оприлюднення на Конференції.
 2. Студентське самоврядування відділень та Студентські ради гуртожитків протягом двох тижнів з дня затвердження цього Положення повинні привести у відповідність з цим Положенням діяльність органів студентського самоврядування відділень та гуртожитків Коледжу.