Положення про педагогічну раду

11 - 0002

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів коледжу.

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж».

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 17 березня 2016 р.          № 29-аг.

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 30 серпня 2015 р. № 1.

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 5 лютого 2016 р. № 6.

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу;

ВАСКАН Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи;

ПОСПОЛІТАК Олена Василівна, викладач вищої категорії.

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Педагогічна рада Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» (далі Педагогічна рада) є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу, яка в своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про організацію освітнього процессу у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж», підзаконними нормативно-правовими актами вищестоящих державних органів, регламентуючих освіту і науку України, Статутом коледжу, та даним  Положенням.
 • Колегіальна функція Педагогічної ради реалізується шляхом колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності коледжу, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
 • Педагогічна рада, як колегіальний орган, розглядає та ухвалює найважливіші рішення з питань організації навчально-виховного процесу.
 • Основними завданнями Педагогічної ради є:
 1. Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 2. Забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів із спеціальностей;
 3. Вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
 4. Системне підвищення якості освіти на інноваційній основі;
 5. Розробка ефективної системи навчально-методичного забезпечення освіти студентів коледжу.
 6. Забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів;
 7. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для рівня вищої освіти та спеціальностей;
 8. Ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу, визначати терміни навчання;
 9. Затверджувати зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту та підстави для його видачі випускникам;
 10. Брати участь в організації освітнього процесу;
 11. Приймати рішення щодо видачі виготовленого власного документа про вищу освіту.

 

ІІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

2.1. Педагогічна рада створюється наказом директора коледжу терміном на один рік.

2.2. Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, вихователя гуртожитку,  головного бухгалтера, представників органів студентського самоврядування. При цьому не менш як 75 відсотків складу Педагогічнної ради повинні становити педагогічні працівники коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

2.3. Головою Педагогічної ради є директор, а за його відсутності – заступник директора з навчальної роботи.

2.4. Діловодство Педагогічної ради веде секретар, обраний з членів Педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

3.1. Педагогічна рада розглядає та обговорює:

3.1.1. Заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес Інструкції та вказівки вищих організацій про підготовку спеціалістів.

3.1.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвиток навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.

3.1.3. Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі.

3.1.4. Удосконалення форм і методів навчання як на денній, так і на заочній формах навчання.

3.1.5. Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.

3.1.6. Стан практичного навчання в навчальному закладі, посилення зв’язку теоретичного й практичного навчання.

3.1.7. Питання виховання студентів, звіти керівників груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі.

3.1.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів.

3.1.9. Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.

3.1.10. Стан дослідної та технічної роботи  викладачів і студентів.

3.1.11. Стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.

3.1.12. Питання охорони праці.

3.1.13. Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв’язку з випускниками попередніх років.

3.1.14. Підсумки семестрових, державних екзаменів, державних підсумкових атестацій з загальноосвітніх предметів, захисту дипломних робіт (проектів), поточного контролю.

3.1.15. Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.

3.1.16. Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

3.2. Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу.

3.3. На розгляд Педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

 

ІV. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

4.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором коледжу.

4.2. Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3. Порядок денний заздалегідь вивішується в навчальній частині та на дошці оголошень коледжу. Засідання Педагогічної ради ретельно готується.

4.4. Напередодні Педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з’ясовує причини відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів Педагогічної ради, стежить за виконанням ухвалених рішень.

Усі засідання Педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.5. Участь членів Педагогічної ради в засіданні обов’язкова. Кожний член Педагогічної ради зобов’язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

4.6. Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосу­ванням.

Протоколи засідань підписує голова та секретар Педагогічної ради.

Книга протоколів засідань є документом постійного збереження, знаходиться в архіві навчального закладу.

 

 1. V. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

5.1. Рішення Педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов’язковим для всіх працівників і студентів навчального закладу.

5.2. Голова Педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення наступного засідання.

VІ. ОБОВ’ ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

6.1. Педагогічна рада зобов’язана:

 1. Визначати стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої та інноваційної діяльності Коледжу;
 2. Створювати систему та процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 3. Затверджувати освітні програми та навчальні плани для рівня вищої освіти та спеціальностей;
 4. Ухвалювати рішення щодо основних напрямів проведення освітньої діяльності;
 5. Вжити заходи для реалізації прав, покладених на Педагогічну раду законодавством.

І. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. Педагогічна рада, як колегіальний орган управління коледжем, тісно взаємодіє із загальними зборами трудового колективу коледжу, відділеннями, предметними (цикловими) комісіями, бібліотекою, бухгалтерією, профспілковим комітетом, студентською радою, іншими структурними підрозділами, радами та комісіями, що створюються і функціонують в коледжі у частині виконання свої завдань і здійснення функцій.

ІІ. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».

8.2. Внесення змін та доповнень до діючого Положення відбувається за поданням заступника директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням Методичної та Педагогічної рад коледжу і затвердженням директором зазначеного закладу.

8.3. У мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норми, які змінють дане Положення.

8.4. Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням  терміну дії змін.

8.5. Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового Положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.