Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

11 - 0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 17 березня 2016 р. № 29-аг

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 5 лютого 2016р. № 6

 

 

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу

ВАСКАН Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • ЦеПоложення розроблено відповідно до Конституції України; Законів України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» від 29.10.2014 № 835/2014; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерорисгичній операції, забезпеченні її проведення» від 20.08.2014 №413; Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за № 427/1452; листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 №1/9-21; Статуту Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
 • Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» (далі – Коледж) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (далі – навчання на договірній основі), на місця державного замовлення.
 • Переведення студентів Коледжу, які навчаються на договірній основі, на місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців.
 • Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності після закінчення екзаменаційної сесії з наступного навчального семестру на конкурсній основі за умови згоди замовника.
 • Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця державного замовлення до закінчення ними першого курсу не дозволяється.
 • Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших ВНЗ, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників ВНЗ на переведення до даного ВНЗ.
 • За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній спеціальності, використання вакантних місць з інших спеціальностей для переведення на безоплатне навчання студентів, які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України і у межах державного замовлення відповідного року.

 

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ

 

 • Вакантні місця державного замовлення визначаються станом на 01 лютого та 01 жовтня.

Претендент на переведення подає до навчальної частини заяву на ім’я директора коледжу (додаток 1) із зазначенням мотивації переводу до 20 березня та до 20 жовтня. Заява з резолюцією директора передається до Конкурсної комісії та реєструється секретарем конкурсної комісії в окремому журналі (додаток 2).

Конкурсна комісія створюється наказом директора і являє собою постійно діючий орган. До складу конкурсної комісії входять: заступник директора з навчальної роботи (голова), завідувачі відділеннями, юрисконсульт, головний бухгалтер, голова студентського самоврядування коледжу, представник профкому.

 • Протягом 10 робочих днів Конкурсна комісія формує справи претендентів на переведення. До матеріалів справи входять:
 • заява студента, який претендує на переведення;
 • копія залікової книжки за останній семестр;
 • копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є);
 • подання органу студентського самоврядування Коледжу;
 • довідка відділення про участь студента в науковому або громадському житті коледжу, країни.

До участі в конкурсі не допускаються студенти, які порушували правила внутрішнього розпорядку.

 • Правом першочергового переведення з навчання на договірній основі на місця державного замовлення серед претендентів користуються:
 • особи, які мають середній бал успішності 5,0 за останній семестр;
 • особи з числа учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • особи, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними законами України, Указами Президента України та постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України для студентів, внутрішніми документами університету з числа: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років; інвалідів 1 та 11 груп та дітей- інвалідів; осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків; багатодітних сімей, до складу яких входять п’ятеро і більше дітей; осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право; членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендованому підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька»; осіб, які втратили годувальника (батька або матір),
 • Конкурсна комісія здійснює відбір претендентів серед студентів, які беруть активну участь в навчальній та громадській роботі відділення та коледжу; є переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають наукові статті, доповіді та претендентів пільгових категорій (перелічених у п. 2.3). Комісія при винесенні рішення враховує середній бал успішності за останній семестр.
 • Конкурсна комісія на засіданні розглядає подані справи та приймає рішення щодо рекомендації на переведення для ухвалення на засіданні педагогічної ради Коледжу.
 • Переведення студента здійснюється за наказом директора Коледжу на підставі протоколу педагогічної ради Коледжу, яким педагогічна рада схвалює переведення студентів на вакантні місця державного замовлення з наступного навчального семестру.
 • Прийом на вакантні місця державного замовлення, які виникають станом на 01 липня, здійснюється в період щорічної вступної кампанії.

 

III. ПЕРЕВЕДЕННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

 

3.1. Право на переведення поза конкурсом на навчання за кошти державного бюджету шляхом перерозподілу наявних обсягів державного замовлення мають діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність – України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі – діти учасників бойових дій).

3.2. Перелік документів, які необхідно подати дітям учасників бойових дій для переведення їх на навчання за кошти державного бюджету:

 • заява про переведення на навчання за кошти державного бюджету;
 • копія посвідчення учасника бойових дій – одного з батьків дитини учасника бойових дій;
 • копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формою згідно з дод. 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413;
 • копія паспорта особи, на ім’я якої видане посвідчення учасника бойових дій;
 • копія паспорта дитини учасника бойових дій;
 • копія свідоцтва про народження дитини учасника бойових дій.

3.3. У разі відсутності вільних вакантних місць державного замовлення за відповідною спеціальністю переведення дитини учасника бойових дій здійснюється з дозволу Міністерства освіти і науки України на підставі подання Коледжу шляхом перерозподілу вакантних бюджетних місць з іншої спеціальності відповідного року.

 

ІV. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1 Дане положення вступає в дію з моменту його затвердження директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».

4.2 Внесення змін та доповнень до діючого положення, відбувається за поданням заступника директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням методичної та педагогічної рад коледжу і затвердженням директором зазначеного закладу.

4.3 В мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норму, що змінює дане положення.

4.4 Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням строку і термінів дії змін.

4.5 Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.

 

Додаток № 1

до Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж»

 

Директору коледжу Чернівчану В.Я.

студента(ки)

(відділення)

(форма навчання)

(форма фінансування)

(спеціальність)

(курс та група)

(П.І.Б. студента)

ЗАЯВА

Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на вакантне місце державного замовлення цієї ж спеціальності.

До заяви додаю наступні документи:

1.________________________________ ;

 1. ;
 • .    ;
 • .    ;

 

(дата)                                                                        (підпис)

 

Додаток № 2

до Положення про переведення на

вакантні місця державного

замовлення у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж»

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв студентів на переведення з навчання на договірній основі на вакантні місця державного замовлення

 

п/п

П.І.Б. студента Відділення Курс Група Спеціальність Дата

подання

документів

Перелік поданих документів ПІБ працівника, який прийняв документи