Положення про порядок конкурсного відбору педагогічних працівників

1 - 0002

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 1 червня 2016 р. № 78-аг

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 14 квітня 2016р. № 4

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 11 травня 2016 р. № 9

 

 

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу

ВАСКАН  Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи

МЕДВЕДЄВА Олеся Вікторівна, викладач вищої категорії, завідувач навчально-методичним кабінетом

ТИРОН Ірина Ігорівна, методист коледжу

 

 

 

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 1. КОНКУРСНІ ЗАСАДИ ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 2. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ ОБИРАЮТЬСЯ НА ПОСАДИ
 3. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ, ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ ВІД ПРЕТЕНДЕНТІВ
 4. ОБГОВОРЕННЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ ТА ОБРАННЯ ЇХ НА ПОСАДУ
 5. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 


 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Положення про порядок конкурсного відбору педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний колледж» розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю України, Статуту коледжу.
 2. Дане Положення Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний колледж» (далі – коледж) визначає порядок конкурсного відбору на вакантні посади (у тому числі у зв’язку із закінченням контрактів або строкових трудових договорів) педагогічних працівників (завідувача відділення, викладача), діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом.
 3. Положення не застосовується до порядку обрання та призначення директора та заступників директора коледжу.

 

КОНКУРСНІ ЗАСАДИ ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Конкурс – спеціальна форма добору педагогічних працівників на вакантні посади, які за своїми якостями найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти, що визначаються професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідних посад.

Конкурсний відбір полягає у перевірці професійного рівня, теоретичних знань, практичних навичок та умінь осіб, що претендують на заміщення вакантних посад педагогічних працівників.

Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад педагогічних працівників.

 1. Конкурс на заміщення посад педагогічних працівників проводиться:
 • на вакантні посади;
 • на посади, які, згідно з наказом директора, зайняті на термін до проведення конкурсу;
 • у випадку введення нової посади до штатного розпису коледжу;
 • до закінчення строку обрання, якщо педагогічний працівник виконує обов’язки на умовах строкового трудового договору (контракту), термін якого закінчується. У цьому випадку конкурс оголошується до закінчення строку дії трудового договору (контракту), як правило, за два місяці.
 1. Конкурс не оголошується на тимчасово вивільнені посади:
 • зайняті вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах;
 • зайняті жінками, що мають дітей віком до 3-х років;
 • зайняті одинокими матерями при наявності дитини віком до 14 років або/та дитини-інваліда.
 1. За працівниками, призваними на військову службу згідно чинного законодавства України, зберігаються місце роботи і посада. Такі посади вакантними не вважаються і заміщуються без проведення конкурсу у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором на строк до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.
 3. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад педагогічних працівників наказом директора створюється комісія з конкурсного відбору у складі голови, секретаря та членів комісії. Очолює комісію з конкурсного відбору директор або заступник директора з навчальної роботи. До складу конкурсної комісії входять: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень, завідувач навчально-методичним кабінетом, методист коледжу, голова профспілкового комітету коледжу, голова ради студентського самоврядування, юрисконсульт, старший інспектор з кадрів.
 4. Загальна процедура конкурсного відбору передбачає такий порядок:
 • видання наказу про проведення конкурсного відбору на вакантну посаду;
 • публікація оголошення про проведення конкурсу на веб-сайті коледжу; дата публікації оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу;
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їхній попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади;
 • перевірка старшим інспектором з кадрів комплектності поданих кандидатом документів;
 • попередній розгляд документів конкурсною комісією;
 • обговорення кандидатури на засіданні підрозділу (відділення, педагогічної ради коледжу, конференції (зборах) трудового колективу, залежно від посади;
 • обрання кандидата педагогічною радою коледжу;
 • укладення контракту та видання наказу про призначення (прийняття) обраного претендента на посаду.

 

ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ ОБИРАЮТЬСЯ НА ПОСАДИ

 

 1. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають диплом магістра (спеціаліста) і за своїм рівнем кваліфікації та професійними якостями відповідають вимогам, установленим до педагогічних працівників чинним законодавством України, вимогам, указаним у затверджених директором коледжу посадових інструкціях педагогічного працівника, та умовам оголошеного конкурсу, зокрема:
 • громадяни України, які вільно володіють українською мовою;
 • мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менш як п’ять років.
 • мають відповідну профільну освіту та спеціальну педагогічну підготовку;
 • за основним місцем роботи здійснюють навчальну, методичну та організаційну діяльність;
 • забезпечують викладання на високому теоретичному і методичному рівнях навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю;
 • підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність;
 • дотримуються норм педагогічної етики, моралі, поважають гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплюють їм любов до України, виховують їх у дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України та державних символів України;
 • розвивають в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
 • дотримуються Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, у тому числі тих, які регулюють норми їх трудової діяльності.
 1. Особливості кваліфікаційних вимог до претендентів на зайняття посад педагогічних працівників встановлені у посадових інструкціях педагогічних працівників, затверджених директором коледжу.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ, ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ ВІД

ПРЕТЕНДЕНТІВ

 1. Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників видається наказ, якій розміщується на веб-сайті коледжу.
 2. Конкурс на заміщення посади в порядку конкурсного відбору оголошується не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею статусу вакантної, а в порядку обрання за конкурсом не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії трудового договору (контракту) з педагогічним працівником (не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею статусу вакантної).
 3. Дата публікації оголошення про проведення конкурсного відбору починається з наступного дня після оприлюднення оголошення.
 4. З метою надання повної та об’єктивної інформації оголошення про конкурс на заміщення посади має містити:
 • повну назву закладу;
 • найменування посади, на яку оголошено конкурс;
 • вимоги до претендентів;
 • строки подання заяв та документів, їх стислий перелік;
 • дата проведення конкурсу;
 • адреса, за якою здійснюється прийняття документів від претендентів.
 1. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ по коледжу, про що може бути передбачене оголошення в такому самому порядку.
 2. Строк подання кандидатами заяв та документів (визначених у 7 пункті цього Положення) для участі у конкурсному відборі становить не менше, ніж один місяць після опублікування оголошення про конкурсний відбір на веб-сайті коледжу, а впродовж п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв і документів може бути передбачений наказ директора про допуск до участі в конкурсному відборі.
 3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади педагогічних працівників, у строк, передбачений пунктом 4. цього Положення, направляє нижченаведені документи поштою або подає особисто до канцелярії коледжу:
 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч, та зареєстровану претендентом у канцелярії коледжу;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
 • анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
 • засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (при наявності);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • програму (проект) розвитку відділення для кандидатів на посаду завідувача відділення;
 • довідку про проходження флюорографічного огляду (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).
 1. Претендент, який працював у коледжі до проведення конкурсу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), представляє звіт про свою роботу за попередній період.
 2. Претендент на заміщення посади педагогічного працівника має можливість ознайомитись з даним Положенням в кадровій службі або на офіційному веб-сайті коледжу, а з посадовими інструкціями – в кадровій службі коледжу.
 3. У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
 4. Останній день подання документів до канцелярії коледжу особисто кандидатами закінчується відповідно до режиму роботи коледжу.
 5. Документи, подані кандидатами особисто, реєструються в канцелярії коледжу в день їх надходження.
 6. Якщо закінчення терміну дії оголошення припадає на неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.
 7. Документи, що надійшли з порушенням встановленого у пункті 4.6. цього Положення строку для їх подання, не розглядаються і повертаються кандидату.
 8. Комплект документів кандидатів передається канцелярією до кадрової служби коледжу для перевірки комплектності поданих документів та правильності їх оформлення.
 9. За відсутності повного комплекту документів кандидата документи не приймаються до розгляду і повертаються йому під особистий підпис або шляхом надсилання поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) не пізніше 3-х робочих днів з моменту поступлення документів в коледж. Для здійснення контролю за своєчасним розглядом документів, забезпечення дотримання встановлених процедур проведення конкурсного відбору працівник кадрової служби коледжу складає супровідний лист і додає його до вищезазначених документів кандидата .
 10. У разі невідповідності спеціальності та кваліфікації кандидата вимогам законодавства України та умовам оголошеного конкурсного відбору він не допускається до конкурсного відбору, про що йому повідомляється письмово (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
 11. Документи кандидатів, отримані та перевірені щодо комплектності старшим інспектором з кадрів коледжу відповідно до вимог конкурсного відбору, подаються директору коледжу для розгляду.
 12. Директор коледжу передає комплект документів кандидатів для розгляду конкурсною комісією коледжу.
 13. Не допускається немотивована відмова претенденту щодо участі в конкурсному відборі та вимоги щодо надання непередбачених законодавством України в цьому випадку відомостей і документів.
 14. Конкурсна комісія коледжу у тижневий строк після завершення терміну подання заяви для участі у конкурсному відборі розглядає документи кандидатів, складає мотивовані рішення у письмовій формі з кожної кандидатури та складає протокол відповідності кандидатів посаді.
 15. Якщо особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, не відповідає вимогам, встановленим законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що письмово повідомляється директором коледжу (на підставі рішення конкурсної комісії).
 16. У випадку виявлення фактів подання кандидатом підроблених або спотворених офіційних документів, такий кандидат не допускається до участі у конкурсному відборі, а його документи повертаються.
 17. Рішення про допуск (не допуск) кандидатів до участі в конкурсному відборі приймається конкурсною комісією коледжу по кандидатах на посади педагогічних працівників, що оформляється протоколом.
 18. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Воно є правомірним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 від її складу. Якщо голоси розподілилися порівну, приймається те рішення, за яке проголосував голова конкурсної комісії.
 19. При позитивному рішенні конкурсної комісії директор коледжу скеровує документи осіб, які подали заяви на участь у конкурсі, відповідно на циклову комісію та малу педагогічну раду відділення.

 

 

ОБГОВОРЕННЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ ТА ОБРАННЯ ЇХ НА ПОСАДУ

 

 1. Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад викладача, завідувача відділення попередньо обговорюються на засіданні відповідної циклової комісії та малої педагогічної ради коледжу.
 2. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента циклова комісія та мала педагогічна рада коледжу може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичне, лабораторне або семінарське заняття. За бажанням претендентів їм може бути надана можливість для ознайомлення зі структурним підрозділом, де вони мають намір працювати.
 3. Кандидати на заміщення вакантної посади завідувача відділення додатково до документів подають стратегію розвитку відділення, яка обговорюється на засіданні малої педагогічної ради коледжу у їх присутності. Відкритим голосуванням приймається рішення і ця пропозиція надається педагогічній раді коледжу. Засідання малої педагогічної ради коледжу за дорученням директора проводить заступник директора з навчальної роботи.
 4. За результатами розгляду заяв, документів та результатів проведення пробних занять по кожній кандидатурі, яка бере участь у конкурсі, відкритим голосуванням – простою більшістю голосів штатних педагогічних працівників, приймається вмотивоване рішення. Кандидати мають право бути присутніми на засіданні циклової комісії та малої педагогічної ради коледжу тільки під час обговорення їх кандидатур.
 5. Витяг з протоколу засідання циклової комісії та малої педагогічної ради відділення із обґрунтованими висновками про професійні якості претендентів й ухвалою щодо рекомендації претендента на відповідну посаду передається педагогічній раді коледжу. Претенденти мають бути ознайомлені з висновками до засідання педагогічної ради коледжу. Негативний висновок не може бути підставою для відмови претенденту в розгляді його кандидатури педагогічною радою коледжу.
 6. На засіданні педагогічної ради коледжу перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендента на відповідну посаду оголошується висновок циклової комісії і малої педагогічної ради коледжу та такі відомості про претендента:
 • наявність повної вищої освіти, наукового та вченого звання;
 • кількість методичних розробок за останні п’ять років;
 • підвищення кваліфікації з відповідного напряму (відповідних дисциплін);
 • науковий та методичний рівень проведення лекції (практичного або
 • семінарського заняття) (у разі його проведення).

Після цього проводиться обговорення кандидатур.

 1. Кандидати на заміщення вакантної посади мають право бути присутніми на засіданні педагогічної ради коледжу. У разі необхідності за рішенням педагогічної ради їм може бути надана можливість висловити свою думку. Неявка претендента на засідання педагогічної ради не є підставою для зняття з розгляду питання конкурсного заміщення відповідної вакантної посади педагогічного працівника.
 2. Завершальним етапом конкурсного відбору для заміщення посад педагогічних працівників є процедура обрання таємним голосуванням педагогічних працівників на посади педагогічною радою коледжу.
 3. Прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член педагогічної ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента або голосувати проти всіх. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними. Рішення педагогічної ради коледжу при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів педагогічної ради.
 4. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів членів педагогічної ради, що взяли участь у голосуванні. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні педагогічної ради. При повторенні цього результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх членів педагогічної ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно. Конкурсне обрання проводиться і у випадку одного претендента на заміщення вакантної посади педагогічного працівника.
 5. У випадку оголошення перерви в засіданні педагогічної ради, після поновлення її роботи необхідно перевірити присутність учасників засідання та з’ясувати наявність кворуму для прийняття рішення.
 6. Рішення педагогічної ради коледжу є остаточним і оскарженню не підлягає. У разі допущення процедурних порушень директор коледжу скасовує рішення педагогічної ради і пропонує провести її повторне засідання, про що видає відповідний наказ.
 7. Після завершення процедури обрання витяг з протоколу засідання педагогічної ради з результатами таємного голосування та повний пакет документів обраного на посаду педагогічного працівника передають до кадрової служби коледжу для подальшого оформлення трудових відносин. Бюлетені для таємного голосування зберігаються разом з документами педагогічної ради коледжу протягом визначеного чинним законодавством України терміну.
 8. Рішення педагогічної ради коледжу є підставою для укладення з обраною на посаду педагогічного працівника особою контракту як особливої форми строкового трудового договору, і видання директором коледжу наказу про прийняття її на роботу.

 

ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Внесення змін та доповнень до діючого Положення, відбувається за поданням заступника директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням методичної та педагогічної рад коледжу і затвердженням директором зазначеного закладу.
 3. В мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норму, що змінює дане положення.
 4. Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням строку і термінів дії змін.
 5. Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.