Положення про предметну (циклову) комісію

BOPTXpjGplU

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 1 червня 2016 р. № 78-аг

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 14 квітня 2016р. № 4

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 11 травня 2016 р. № 9

 

 

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу

ВАСКАН  Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи

МЕДВЕДЄВА Олеся Вікторівна, викладач вищої категорії, завідувач навчально-методичним кабінетом

ТИРОН Ірина Ігорівна, методист коледжу

 

 

 

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ЗМІСТ РОБОТИ ПРЕДМЕТНОЇ (ЦИКЛОВОЇ) КОМІСІЇ
 3. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ПРЕДМЕТНОЇ (ЦИКЛОВОЇ) КОМІСІЇ
 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ (ЦИКЛОВОЇ) КОМІСІЇ
 5. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Предметна (циклова) комісія створюється з метою організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.
 2. Предметна (циклова) комісія створюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» та Статутом коледжу.
 3. Предметна (циклова) комісія створюються у разі, коли обсяги навчальної роботи дозволяють сформувати викладацький склад у кількості не менше трьох осіб. Предметна комісія об’єднує викладачів однієї дисципліни, а циклова – викладачів споріднених дисциплін.
 4. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів і персональний склад затверджується наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.
 5. Планування й організація роботи, а також безпосереднє керівництво предметною (цикловою) комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому порядку.
 6. Загальне керівництво роботою предметних (циклових) комісій навчального закладу здійснює заступник директора з навчальної роботи.
 7. Робота предметної (циклової) комісії проводиться за планом. План роботи предметної (циклової) комісії складається щорічно та затверджується заступником директора з навчальної роботи.
 8. Засідання предметної (циклової) комісії проводиться не рідше одного разу на місяць.

 

ЗМІСТ РОБОТИ ПРЕДМЕТНОЇ (ЦИКЛОВОЇ) КОМІСІЇ

 

Зміст роботи предметної (циклової) комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямами.

 1. Забезпечення виконання навчальних планів та навчальних програм дисциплін.
 2. Розгляд та обговорення планів роботи предметної (циклової) комісії, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків, клубів.
 3. Розробка й обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.
 4. Своєчасне внесення змін та доповнень до робочих навчальних програм дисциплін.
 5. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.
 6. Розробка методик викладання навчальних дисциплін предметної (циклової) комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових і дипломних робіт (проектів).
 7. Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.
 8. Розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі.
 9. Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій.
 10. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення вступних, семестрових екзаменів і державної атестації студентів, тематики та змісту курсових та дипломних робіт (проектів) та іншої методичної документації для контролю знань студентів.
 11. Контроль та аналіз знань студентів та визначення єдиних критеріїв їх оцінки.
 12. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.
 13. Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо.
 14. Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.
 15. Проведення профорієнтаційної роботи.
 16. Організація підвищення кваліфікації викладачів.
 17. Участь викладачів у конкурсах вищого навчального закладу.
 18. Участь у виховній роботі студентів.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ПРЕДМЕТНОЇ (ЦИКЛОВОЇ) КОМІСІЇ

 

 1. Організація роботи предметної (циклової) комісії згідно з цим Положенням.
 2. Складання планів роботи предметної (циклової) комісії.
 3. Організація взаємовідвідування занять викладачами.
 4. Керівництво підготовкою та обговорення відкритих занять.
 5. Розгляд навчально-методичної документації.
 6. Організація контролю за якістю знань студентів.
 7. Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше рішень предметної (циклової) комісії та інформування про підсумки перевірки на засіданнях комісії.
 8. Контроль за виконанням планів предметної (циклової) комісії викладачами.
 9. Ведення обліку та складання звіту про роботу предметної (циклової) комісії.

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ (ЦИКЛОВОЇ) КОМІСІЇ

 

Нормативна документація, що регламентує організацію навчального процесу в коледжі:

 1. Комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін.
 2. Плани роботи.
 3. Протоколи засідань.
 4. Індивідуальні робочі плани викладачів.
 5. Матеріали підвищення кваліфікації викладачів.
 6. Матеріали взаємовідвідування викладачів.
 7. Матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів.
 8. Матеріали науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт тощо.
 9. Звіти про роботу.

 

ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
 2. Внесення змін та доповнень до діючого Положення, відбувається за поданням заступника директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням методичної та педагогічної рад коледжу і затвердженням директором зазначеного закладу.
 3. В мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норму, що змінює дане положення.
 4. Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням строку і термінів дії змін.
 5. Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.