Положення про процедури і підстави виготовлення форми документа про вищу освіту – диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього

NJHjYE7BgE0

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 1 червня 2016 р. № 79-аг

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 14 квітня 2016 р. № 4

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 11 травня 2016 р. № 9

 

 

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ВАСКАН Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи

МАТВЄЄВ Віктор Володимирович, викладач вищої категорії

ФОКШЕК Андрій Миколайович, викладач першої категорії, завідуючий відділення автоматизації, видавництва та поліграфії, електричної інженерії

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОЦЕДУРУ І ПІДСТАВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМИ ДОКУМЕНТА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ – ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ТА ДОДАТКА ДО НЬОГО

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКУ ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
 3. ЗАМОВЛЕННЯ БЛАНКА ДИПЛОМА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
 4. ВИДАЧА ТА ОБЛІК БЛАНКА ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
 5. ДУБЛІКАТ ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
 6. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ
 7. ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цим Положення встановлюється процедура заповнення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка (далі – Документ), що виготовляються друкарським способом, перелік і зразки яких затверджені відповідними нормативними документами і видаються Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж» (далі – Коледж).

1.2 Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII поточна редакція від 13.03.2016 р.) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів № 193 від 31.03.2015 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та наказом Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки».

1.3 Положення поширюється на Документи державного зразка, що видаються Коледжем, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №193 від 31.03.2015 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та наказом Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»:

– диплом молодшого спеціаліста;

– диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

1.4 Документи про вищу освіту мають статус:

а) первинний – Документ, що виготовляється вперше;

б) дублікат – Документ, що виготовляється повторно через втрату або значне пошкодження;

в) виправлений – Документ, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному Документі.

1.5 Бланки документів про освіту, зазначені в п. 1.3., виготовляються у відповідності до наказу Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» та затверджені Педагогічною радою Коледжу.

1.6 Додаток до диплома про вищу освіту без диплома не дійсний.

1.7 Заява на виготовлення дипломів про вищу освіту формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДБО) та завіряється трьома електронними підписами директора Коледжу, печаткою та відповідальною особою.

1.8 Дипломи та додатки до диплома про вищу освіту містять оригінали підпису директора Коледжу (або уповноваженої особи) та печатки Коледжу.

 

 1. ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКУ ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

2.1 Завідувачі відділень Коледжу подають на погодження до заступника директора з навчальної роботи Коледжу найменування професійних кваліфікацій, які будуть відображатися в документах про освіту.

2.2 Заповнення бланків дипломів та додатків до них державного зразка про вищу освіту здійснюється відповідальними особами у відповідності до наказу Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» та вимог, затверджених Педагогічною радою Коледжу. Друк інформації відбувається з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

2.3 Бланк диплома та додатку до диплома про вищу освіту заповнюється українською мовою.

2.4 Відповідальність за достовірність інформації, що друкується в дипломі та додатку до диплома про вищу освіту, формулювання щодо змісту і результатів навчання за кожною програмою/спеціальністю українською мовою несуть завідувачі відділень Коледжу.

2.5 Зразок заповнення диплома та додатка до диплома додається (Додаток Б,В,Г,Д,Е).

 

 1. ЗАМОВЛЕННЯ БЛАНКА ДИПЛОМА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

3.1 Для своєчасного друкування бланків дипломів та додатків до них завідуючі відділень готують ПОПЕРЕДНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на документи не пізніше як за 2 місяці поточного року до видачі дипломів та додатків до них (Додаток А).

3.2 Бухгалтерія Коледжу, згідно Постанови Кабінету Міністрів України №193 від 31.03.2015 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-247 від 18.05.2015 р. «Щодо вартості виготовлення документів про вищу освіту державного зразка», подає кошторисний супровід виготовлення бланків дипломів та додатків до них не пізніше як за 2 місяці поточного року до видачі дипломів та додатків до них і забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Коледжу інформацію щодо вартості документу про вищу освіту.

3.3 Для своєчасної видачі дипломів відповідальна особа коледжу не пізніше як за 1 місяць до випуску готує заявку Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) для отримання інформації відповідно до загальнодержавного реєстру номерів дипломів про вищу освіту.

3.4 Відповідальна особа забезпечує доставку бланків дипломів та додатків до дипломів про вищу освіту на відділення Коледжу.

 

 1. ВИДАЧА ТА ОБЛІК БЛАНКА ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

4.1 Диплом про вищу освіту видається випускникам Коледжу, які були атестовані екзаменаційною комісією. На підстав рішення екзаменаційної комісії диплом і додаток до диплома про вищу освіту видається не пізніше ніж через 10 днів після дати верифікації наказу на випуск.

4.2 Бланки дипломів та додатків до них є документами суворої звітності і зберігаються на відділеннях Коледжу.

4.3 Для отримання диплома випускник зобов’язаний подати на відділення Коледжу заповнений обхідний лист.

4.4 Для обліку і видачі дипломів використовується журнал реєстрації дипломів, сторінки якого нумеруються, прошиваються та скріплюються підписом директора Коледжу та гербовою печаткою.

4.5 До книги обліку заносяться такі дані щодо диплома про освіту:

– порядковий реєстраційний номер, який складається з двох чисел, записаних через дріб, тобто порядковий номер і останні дві цифри року, коли видавався Документ (наприклад, 77/15 означає, що виданий Документ зареєстрований у книзі під №77 у 2015 році);

– прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано диплом;

– спеціальність;

– присвоєна кваліфікація;

– дата і номер протоколу екзаменаційної комісії;

– відмітка про диплом з відзнакою;

– номер бланку диплому;

– номер бланку додатка;

– дата видачі диплома про освіту;

– особистий підпис випускника про отримання диплома.

4.6 Завідуючі відділень, директор Коледжу несуть відповідальність за правильність видачі дипломів і додатків до них, за зберігання документів та книг їх реєстрації відповідно до чинного законодавства.

4.7 Формування і друк додатка до диплома про вищу освіту здійснюється лише після верифікації даних на видачу дипломів (до анкети студента додається номер диплома).

 

 1. ДУБЛІКАТ ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

5.1 Дублікати диплома та додатка до диплома про вищу освіту видаються:

– у разі втрати їх оригіналів, а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення усіх або більшості реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника Документа;

– у разі, якщо первинний Документ містив помилку в прізвищі, імені, по батькові власника.

5.2 Дублікат диплома та додатка до диплома про вищу освіту видається за письмовою заявою власника Документа. У заяві зазначають причину втрати або пошкодження документа; прізвище, ім’я та по батькові, дата народження; місце проживання; телефон (за наявності); серію й номер документа, що посвідчує особу; найменування документа, який втрачено або пошкоджено; вказується дата закінчення Коледжу, інші відомості, якщо власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката.

5.3 До заяви додаються:

– копія втраченого документа про освіту;

– довідка з органів МВС (у разі викрадення або вчинення інших злочинних дій, що призвели до втрати документа про освіту);

– оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа про освіту, в якому повинно бути зазначено таке: назва документа про освіту, його серія та номер, дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом, про визнання його недійсним;

– копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту;

– довідка архівного відділу;

– згода на обробку персональних даних.

5.4 Після візування заяви формується наказ про видачу дублікату диплома та додатка до диплома.

5.5 Виготовлення дубліката диплома та додатку до нього здійснюється протягом 20 робочих днів з дня звернення власника втраченого чи пошкодженого диплома і додатка до нього та подання ним усіх необхідних документів.

5.6 Відомості про видачу дубліката диплома та додатка до диплома про вищу освіту вносяться до книги обліку виданих дублікатів дипломів Коледжу із зазначенням серії і номера документа з поміткою «Дублікат», а копія диплома «Дублікат» вкладається співробітниками відділення до архівної особової справи випускника; у разі необхідності цю інформацію вносять (оновлюють в анкеті) до бази ЄДЕБО.

5.7 Покриття витрат на повторне виготовлення несе заявник.

 

 1. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Дане положення вступає в дію з моменту його затвердження директором Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».

6.2 Внесення змін та доповнень до діючого положення, відбувається за поданням заступника директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» із погодженням Методичної та Педагогічної рад Коледжу і затвердженням директором зазначеного закладу.

6.3 В мотивації змін або доповнень обов’язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норму, що змінює дане положення.

6.4 Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням строку і термінів дії змін.

6.5 Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового положення, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

ПОПЕРЕДНЄ ЗАМОВЛЕННЯ

у потребі на документи про освіту у 20__ році

_______________________________________________________________

(повна назва відділення)

 

Перелік документів

про освіту

Загальна потреба у документах про освіту (прим.) Орієнтовна кількість випускників у 20__ році
за

держбюджетом

(осіб)

за

контрактом

(осіб)

1 Диплом молодшого спеціаліста
2 Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою
3 Додаток до диплома

 

 

Завідуючий відділенням     _______________        _______________

(підпис)                             (прізвище та ініціали)

 

 

 

Додаток Б (Диплом без відзнаки)

Безымянный 1

Додаток В (Диплом з відзнакою)

Безымянный2

Додаток Г (Зворотній бік диплома)

Безымянный3

Додаток Д (Додаток до диплома)

Безымянный 4

Додаток Е (Зворотній бік додатку до диплома)

Безымянный5