Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

333

3

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 1 червня 2016 р. № 79-аг

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 14 квітня 2016 р. № 4

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 11травня 2016 р. № 9

 

 

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович, викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу

ВАСКАН Анастасія Василівна, викладач першої категорії, заступник директора з навчальної роботи

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ)

 ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

 

ЗМІСТ

 1. Загальні положення
 2. Планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд стандартів освіти
 3. Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти
 4. Система оцінювання знань студентів
 5. Посилення практичної підготовки студентів
 6. Забезпечення якості кадрового складу
 7. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 8. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти
 9. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою діяльністю
 10. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою діяльністю
 11. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою діяльністю
 12. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою діяльністю
 13. Забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення

 

 • Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-УІІ, та на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України „Системи управління якістю” ДСТУ ІБО 9001:2009.
 • Принципи і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
  • Систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» (далі – Систему) розроблено згідно з принципами:
 • відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;
 • автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • процесного підходу;
 • здійснення моніторингу якості;
 • системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • постійного підвищення якості;
 • залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості;
 • відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.
  • Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • удосконалення планування освітньої діяльності;
 • затвердження, моніторинг і періодичний перегляд стандартів освіти;
 • підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
 • посилення кадрового потенціалу коледжу;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу.

 

 1. Планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд стандартів освіти
  • Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду стандартів освіти регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

2.2 Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

2.3. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).

 • Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності.

2.5. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

2) перелік компетентностей випускника;

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

2.6. Вищий навчальний заклад на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого навчального закладу.

2.7. Коледж у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається вищим навчальним закладом.

2.8. Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

2.9. За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів вищої освіти коледж розробляє тимчасові стандарти вищої освіти коледжу, які затверджуються рішенням Педагогічної ради коледжу та вводиться в дію наказом директора.

2.10. Освітня (освітньо-професійна) програма для певної спеціальності розробляється робочою групою відповідної циклової комісії, до складу якої входять голова циклової комісії, провідні фахівці з даної спеціальності, представники роботодавців та студентського самоврядування. Освітня програма затверджується рішенням Педагогічної ради коледжу і вводиться в дію наказом директора.

2.11.На підставі освітньо-професійної програми  розробляється навчальний план на весь нормативний термін навчання робочими групами, до складу яких входять заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-методичним кабінетом, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій та провідні фахівці випускових предметних (циклових) комісій. Розроблений навчальний план розглядається на засіданні методичної ради коледжу, педагогічній раді і затверджується директором Коледжу.

2.12. Навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності та за кожною формою навчання.

 • Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу.
 • Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як у результаті зворотного зв’язку із педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.
 • Відповідальні за впровадження та виконання: заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-методичним кабінетом, методист, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій.
 • Показники: рівень оновлюваності освітніх програм, рівень участі роботодавців у розробці та внесенні змін, рівень задоволеності студентів (випускників), індекс працевлаштування випускників, міжнародна сертифікація освітніх програм, участь у міжнародних програмах підготовки, рейтинг за оцінками роботодавців.
 1. Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти
  • Якість набору студентів забезпечується за рахунок:
 • підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти (ЗНО) та випускних випробувань: здійснюється на підготовчих курсах до вступу у ВНЗ України;
 • пошуку та підтримки обдарованих дітей, сприяння їхній подальшій освіті;
 • профорієнтаційної роботи серед вступників;
 • співробітництва із загальноосвітніми навчальними закладами Чернівців та області, інших міст України;
 • організованої роботи приймальної комісії.
  • Відповідальні за впровадження та виконання: приймальна комісія, відділення, голови циклових комісій.
  • Показники: конкурс за спеціальностями, рівень роботи приймальної комісії, рівень початкових знань студентів.
 1. Система оцінювання знань студентів
  • Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Положення про екзаменаційну комісію в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
  • Система оцінювання знань студентів включає поточний контроль та підсумкову атестацію, директорський контроль знань та атестацію здобувачів вищої освіти.
  • Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
  • Підсумкова атестація включає семестрову та державну атестацію студента.
  • Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або семестрового заліку, визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни.
  • Критерії оцінювання є обов’язковою складовою навчальної програми дисципліни. На початку семестру викладач, який викладає дисципліну, повинен ознайомити студентів зі змістом, структурою, формою екзаменаційної (залікової) роботи та критеріями її оцінювання.
  • -Директорський контроль якості підготовки студентів з дисципліни є контролем стійкості знань, умінь та навичок і може проводитись за темами дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності студентів до підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань студентів.
  • Пакет завдань для проведення директорського контролю розробляється викладачами предметної (циклової) комісії, які викладають відповідні дисципліни та затверджується на засіданні предметної (циклової) комісії.
  • Директорський контроль проводиться у письмовій формі та у формі тестування, в тому числі, комп’ютерного.
  • За підсумками проведення директорського контролю знань студентів навчально-методичним кабінетом коледжу проводиться його детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданнях предметної (циклової) комісії, методичній раді, педагогічній раді та доводяться до відома директора.
  • Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
  • Атестація випускників проводиться за акредитованими спеціальностями та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і гласно.
  • Атестацію здобувачів вищої освіти здійснюють екзаменаційні комісії (далі – ЕК). Строк повноважень ЕК становить один календарний рік.

Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ЕК здійснює директор Коледжу.

4.14. Порядок формування, організацію роботи та підбиття підсумків роботи ЕК в Коледжі регламентує Положення про порядок створення та організацію роботи  Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж»

4.15. Списки голів ЕК, сформовані завідувачами відділень для кожного ступеня вищої освіти (ОКР) та всіх напрямів підготовки, спеціальностей, за підписом заступника директора з навчальної роботи подаються для розгляду до педагогічної ради Коледжу. Після схвалення педагогічною радою Коледжу списки голів ЕК затверджуються директором Коледжу.

4.16. Головою ЕК призначається фахівець у відповідній галузі або провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності. Головою ЕК може призначатись науково-педагогічний (педагогічний) працівник з напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), який не є працівником Коледжу.

Одна й та сама особа може бути головою ЕК не більше трьох років поспіль.

4.17. Заступником голови ЕК можуть призначатися:

– директор коледжу;

 • заступник директора з навчальної роботи;
 • в окремих випадках завідувач відділенням.

4.18. Заступником голови ЕК можуть призначатися:

– директор коледжу;

 • заступник директора з навчальної роботи;
 • в окремих випадках завідувач відділенням.

4.19. До складу ЕК можуть входити:

– директор Коледжу або заступник директора з навчальної роботи;

 • завідувачі відділень, голови предметних (циклових) комісій, педагогічні працівники;
 • фахівці з відповідних видів економічної та виробничої діяльності, представники галузевих об’єднань роботодавців, працівники науково-дослідних інститутів, інших Коледжу.

4.20. Персональний склад членів ЕК затверджується наказом директора Коледжу не пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК.

Кількість членів ЕК (включаючи голову ЕК) становить не більше п’яти осіб (в окремих випадках кількість членів ЕК може бути збільшена до шести осіб).

4.21. Рішення ЕК про оцінку результатів складання державних екзаменів або (та) захисту дипломних проектів (робіт), а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення Коледжу, присудження відповідного ступеня вищої освіти (ОКР) та присвоєння відповідної кваліфікації приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова ЕК має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член ЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.

4.22. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: відділення, предметні (циклові) комісії, Студентська рада, заступник директора з навчальної роботи.

4.23. Показники: рівень успішності, рівень заборгованості, кількість переможців всеукраїнських и міжнародних студентських олімпіад, індекс працевлаштування випускників, рейтинг за оцінками роботодавців.

 1. Посилення практичної підготовки студентів
  • Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до «Положення про практику студентів в ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».
  • Мета практики – набуття студентами професійних компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих умовах.
  • Зміст і послідовність проходження практики визначається програмою практики, яка розробляється відповідною цикловою комісією.
  • Практика студентів проводиться на внутрішніх та зовнішніх базах практики, які мають відповідати вимогам програми. З зовнішніми базами практики (підприємствами, організаціями, установами) Коледж укладає договори на її проведення.
  • Рівень проведення практики залежить від якості кадрового і методичного забезпечення.
  • Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях предметної (циклової) комісії, а загальні підсумки проводяться на Педагогічній раді.
  • Відповідальні за впровадження та вдосконалення: завідувач навчально-виробничою практикою, предметні (циклові) комісії, відділення коледжу, заступник директора з навчальної роботи.
  • Показники: індекс працевлаштування випускників, рейтинг за оцінками роботодавців.
 2. Забезпечення якості кадрового складу

6.1. Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних (педагогічних) працівників регулюється Положенням про порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж»

 • Обрання на вакантні посади науково-педагогічних (педагогічних) працівників проводиться на конкурсній основі (за конкурсом). Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників видається наказ, якій розміщується на стенді оголошень та веб-сайті коледжу.
 • Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про вищу освіту» та кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовими актами.
 • Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад викладача, завідувача відділення попередньо обговорюються на засіданні відповідної циклової комісії та малої педагогічної ради відділення в присутності претендентів. Відкритим голосуванням приймається рішення і ця пропозиція надається педагогічній раді коледжу.
 • Кандидати на заміщення вакантної посади мають право бути присутніми на засіданні педагогічної ради коледжу. У разі необхідності за рішенням педагогічної ради їм може бути надана можливість висловити свою думку. Неявка претендента на засідання педагогічної ради не є підставою для зняття з розгляду питання конкурсного заміщення відповідної вакантної посади педагогічного працівника.
 • Завершальним етапом конкурсного відбору для заміщення посад педагогічних працівників є процедура обрання таємним голосуванням педагогічних працівників на посади педагогічною радою коледжу.
 • Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів членів педагогічної ради, що взяли участь у голосуванні. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні педагогічної ради. При повторенні цього результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх членів педагогічної ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно. Конкурсне обрання проводиться і у випадку одного претендента на заміщення вакантної посади педагогічного працівника.
 • Після завершення процедури обрання витяг з протоколу засідання педагогічної ради (Додаток 10) з результатами таємного голосування та повний пакет документів обраного на посаду педагогічного працівника передають до кадрової служби коледжу для подальшого оформлення трудових відносин.
 • Рішення педагогічної ради коледжу є підставою для укладення з обраною на посаду педагогічного працівника особою контракту як особливої форми строкового трудового договору, і видання директором коледжу наказу про прийняття її на роботу.

6.10. Відповідальні за впровадження та виконання: заступник директора з навчальної роботи, предметні (циклові) комісії, відділ кадрів, завідувачі відділень.

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
  • Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково- педагогічних працівників Коледжу є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей.
  • Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників працівників організовується та проводиться згідно з п’ятирічним планом-графіком, який затверджується директором Коледжу за погодженням голови профспілкового комітету.
  • Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються:

1) під час проведення атестації педагогічних працівників;

2) під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

 • Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється за такими видами:
 • довгострокове підвищення кваліфікації;
 • короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари- практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.
  • Відповідальні за впровадження та виконання: навчально-методичний кабінет, предметні (циклові) комісії, заступник директора з навчальної роботи.
  • Показники: оцінка фахового рівня педагогічних і науково- педагогічних працівників студентами, випускниками; кількість педагогічних і науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування в Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, ВНЗ ІІІ – ІV р.а., підприємствах та організаціях міста та області.
 1. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти
  • Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та в Коледжі відповідає ліцензійним вимогам.
  • Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу.
   • Матеріально-технічна база коледжу повністю пристосована для підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, лабораторіях, на базах практик, забезпеченість складає 100%.
   • Забезпеченість комп’ютерами: Коледж має 11 комп’ютерних класів на 250 робочих місць. В Коледжі створено умови для доступу до інтернет, в корпусах коледжу діє WiFi мережа.
   • Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях.
  • Підтримка здобувачів вищої освіти.

Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується розвиненою соціальною інфраструктурою:

 • в Коледжі 1 гуртожиток для студентів,
 • 1 конференц зал;
 • наявні 3 спортивні споруди;
 • працюють пункти громадського харчування; їдальні та буфети- 2.
  • Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу, проведення щорічного аналізу відповідними структурами.
  • Відповідальні за впровадження: головний бухгалтер, завідувач бібліотекою, профспілкова організація працівників та студентів Коледжу.
  • Показники: рівень задоволеності здобувачів вищої освіти, відповідність ліцензійним вимогам.
 1. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою діяльністю
  • Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в Коледжі сприяють електронна система збору й аналізу інформації та система електронного документообігу.
  • Складовими системи збору та аналізу інформації є бази даних з основних напрямів діяльності Коледжу:
 • формування контингенту здобувачів вищої освіти та організація освітнього процесу;
 • кадрового забезпечення освітньої та наукової діяльності;
 • ресурсного забезпечення освітнього процесу та наукової роботи.
  • Система електронного документообігу передбачає наявність коледжівського стандарту документообігу, підсистеми електронного підпису, шаблонів електронних документів та системи їхнього редагування, програмного забезпечення електронного документообігу.
  • Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості діяльності коледжу та прийняття ефективних управлінських рішень щодо її покращення.
  • Відповідальні за впровадження та виконання: навчально-методичний кабінет, відділ кадрів, заступник директора з навчальної роботи, головний бухгалтер.
 1. Забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу
  • Публічність інформації про діяльність коледжу забезпечується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів».
  • На офіційному сайті коледжу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», а саме:
   • Документи, що регламентують діяльність коледжу: Статут, Положення про організацію освітнього процесу.
   • Положення про колегіальні органи та їх персональний склад: Положення про Педагогічну раду коледжу, Положення про Методичну раду, а також положення про структурні підрозділи Коледжу.
   • Загальні аналітичні матеріали про діяльність Коледжу, звіти директора, річні звіти з різних напрямів діяльності.
   • Інформація з кадрових питань: склад керівних органів Коледжу, перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах, штатний розпис на поточний рік.
   • Інформація та документи пов’язані з організацією освітнього процесу: Положення про організацію освітнього процесу; перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими проводиться підготовка фахівців, освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми.
   • Інформація для вступників: Правила прийому до Коледжу на поточний рік та зміни до них, перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які оголошено прийом, розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг.
   • Інформація для студентів: відомості про діяльність студентського самоврядування, організацію студентського дозволу, зразки документів.
   • Інформація, щодо фінансової діяльності Коледжу: кошторис Коледжу на кожний рік та всі зміни до нього, річний фінансовий звіт з урахуванням інформації про надходження та використання коштів, інформація про використання коштів у розрізі програм, інформація щодо проведення тендерних процедур.