Положення про студентський гуртожиток

11 - 0004

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою викладачів та студентів коледжу

 

ВНЕСЕНО

Державним вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж»

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» від 17 березня 2016 р. № 30-аг

Рішенням Методичної ради коледжу протокол від 30 серпня 2015 р. № 1

Рішенням Педагогічної ради коледжу протокол від 5 лютого 2016 р. № 6

 

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

КОНСТАНТИНОВА Жанна Григорівна, заступник директора з виховної роботи

СТУДЕНТСЬКА РАДА КОЛЕДЖУ

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 1. Дане Положення регламентує функціонування гуртожитку ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», визначає порядок надання житлової площі, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення) та відносини між надавачем та отримувачем послуг. Положення опрацьовано та створено відповідно до Конституції України, Житлового Кодексу, Закону України «Про вищу освіту», Державних санітарних норм та правил України.

 

 1. Студентський гуртожиток ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів (далі – Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

 

 1. Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися керівництвом ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за погодженням з органами студентського самоврядування, а у разі форс мажорних обставин, для поселення інших осіб.

 

 1. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню чи найманню з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування.

 

 1. У гуртожитку можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання, а також інші особи на підставі міжвідомчих угод.

 

 1. Поселення Студентів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням керівника вищого навчального закладу за погодженням органами студентського самоврядування на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода на проживання та видається наказ.

 

 1. У гуртожитку для проживання окремих осіб, у разі потреби, як виняток, можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, які перебувають у шлюбі.

 

 1. Працівники Чернівецького індустріального коледжу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням керівника ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» і за погодженням з органами студентського самоврядування.

 

 1. Проживання в студентському гуртожитку сторонніх осіб, розміщення підрозділів вищого навчального закладу, а також інших організацій на постійній основі (ст.3) забороняється .

 

 1. Гуртожитком, крім основного призначення, можуть надаватися за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

 

 1. У гуртожитку повинні забезпечуватись відповідні встановлені умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними-санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

 

 1. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення затверджуються керівником ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

 

 1. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником вищого навчального закладу та узгоджені з органами студентського самоврядування.

 

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ

 

 1. У гуртожитку діють органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування на рівні гуртожитку є невід’ємною складовою органу студентського самоврядування ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» і керуються Положенням про студентське самоврядування у ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

 

 1. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування в гуртожитку є загальні збори.

 

 1. Керівник органу студентського самоврядування на рівні гуртожитку обирається на загальних зборах, шляхом прямих таємних виборів усіма Студентами гуртожитку строком на один рік, та не може займати цю посаду більше  двох строків поспіль.

 

 1. Вищим керуючим органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська рада гуртожитку яка діє відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським самоврядуванням Коледжу.

 

 1. Студентська рада гуртожитку функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців гуртожитків та формуванню їх спільних ініціатив.

 

 1. Основними завданнями студентської ради гуртожитку є вирішення питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов, стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля, побутових умов та формування здорового способу життя тощо.

 

 1. Студентська рада гуртожитку здійснює наступні повноваження:
  • спільно з заступником директора з виховної роботи  контролює і проводить поселення студентів в гуртожитку;
  • спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу з виявлення та попередження мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за гуртожиток;
  • контролює/перевіряє дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними приладами, користування меблями та іншим інвентарем згідно з типовими нормами;
  • контролює додержання мешканцями «Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку», проводить роз’яснювальну роботу з метою попередження порушень «Правил внутрішнього розпорядку»;
  • сприяє охороні громадського порядку у гуртожитку та на його території;
  • бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року та організації ремонту;
  • забезпечує захист прав та інтересів студентів, що сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
  • допомагає адміністрації гуртожитку в організації побуту студентів у гуртожитку і здійснює заходи, спрямовані на його поліпшення;
  • бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів;
  • пропагує здоровий спосіб життя мешканців гуртожитку;
  • проводить інформаційну діяльність;
  • скликає загальні збори мешканців гуртожитку для звіту про свою діяльність для вирішення важливих питань самоврядування гуртожитку.

 

НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ

 

 1. Розміщення Студентів у гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», розробленим на підставі  типового Положення за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

 

 1. Розподіл місць проживання у гуртожитку здійснюється рішенням керівництва вищого навчального закладу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування.

 

 1. Списки Студентів на проживання в гуртожитку визначаються відповідним наказом і затверджуються керівником ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за погодженням з органами студентського самоврядування.
 2. На підставі наказу про надання місць у гуртожитку заступник керівника ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» з виховної роботи видає Студенту ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і  проживання у вказаному житловому місці. В ордері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

 

 1. Облік ордерів та Студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

 

 1. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання,  за семестр. В окремих випадках оплата може бути проведена за місяць наперед.

 

 1. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

 

 1. Завідувач гуртожитку повинен ознайомити Студента під підпис з Правилами внутрішнього, розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки в день поселення.

 

 1. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку з обов’язковим затвердженням керівником навчального закладу.

 

 1. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку та погодженням з студентським самоврядуванням.

 

 1. Місця в студентському гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються керівником вищого навчального закладу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування.

 

 1. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється керівником вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами. З метою забезпечення студентської сімї кращими умовами, що відповідають визначеним санітарним нормам проживання та за погодженням з органами студентського самоврядування.

 

КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКОМ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

 

 1. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку в період з 15:00 до 22:00. При вході до гуртожитку, відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

 

 1. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили та чергового по гуртожитку.

 

 1. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж». Усі заходи повинні закінчуватись до 23:00.

 

 1. У кожній кімнаті з числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста.

 

 1. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до виконання робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо) згідно відповідних графіків.

 

 1. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
  • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
  • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
  • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлового бутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
  • звертатись із скаргами та пропозиціями щодо роботи працівників гуртожитку і покращення житлово-побутові умов до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
  • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни тощо;
  • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлових та побутових умов, громадському та культурному житті гуртожитку;
  • звертатись та отримувати відповіді на запитання та пропозиції до керівництва та працівників гуртожитку, що стосуються проживання в гуртожитку та по суті даного положення.

 

 1. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:
 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
 1. своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із само- обслуговуванням;
 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях здати йому відповідний дублікат ключів;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • реєструвати додаткові електроприлади у завідувача гуртожитку;
 • повідомляти завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку;
 • дотримуватися норм санітарної та особистої гігієни;
 • приймати участь та допомагати власними силами в облаштуванні або (та) покращенні соціально-побутових умов проживання.

 

 1. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
 • переселятися з однієї кімнати в іншу без відповідного наказу;
 • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах. Забороняється використовувати електроприлади без дозволу керівництва гуртожитку;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • порушувати тишу;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати та створює некомфортні умови оточуючим;
 • тримати в гуртожитку тварин.

 

 1. 3а активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

 

 1. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
 • зауваження;
 • догана;
 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • виселення.

 

 1. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за погодження з органами студентського самоврядування.

 

 1. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний період визначається керівником ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» та погодженням з органами студентського самоврядування.

 

 

ВИСЕЛЕННЯ ІЗ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ

 

 1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку після оголошення результатів випробувань;
 • абітурієнти, які подали апеляцію – після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки;
 • абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом – після виходу наказу про зарахування.

 

 1. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні) Студенти які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку після видачі відповідного наказу.

 

 1. У разі коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» за погодженням з органами студентського самоврядування цей термін може бути продовжений.

 

 1. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

 

ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

 

 1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

 

 1. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги.

 

 1. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування. Вони мають бути доведені до відома студентів.

 

 1. Оплата за житло та надані послуги здійснюється за семестр, а в окремих випадках не менше ніж за місяць уперед.

 

 1. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо за окремим кошторисом.

 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ ГУРТОЖИТКУ

 

 1. Керівництво ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» несе відповідальність за належну експлуатацію утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи. Відповідно до ст. 40 Закону України «про вищу освіту» співпрацює з органами студентського самоврядування

 

 1. Керівництво ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток та норм чинного законодавства.
 2. Керівництво ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

 

 1. Керівництво Чернівецького індустріального коледжу та адміністрація гуртожитку зобов’язані:
 • забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
 • утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
 • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
 • проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
 • забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
 • своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
 • надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
 • укомплектовувати штати гуртожитку, в установленому порядку, обслуговуючим персоналом;
 • забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
 • сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;
 • інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
 • погоджувати з органами студентського самоврядування питання, які стосуються умов проживання в гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку, питань поселення та виселення студентів з гуртожитку;
 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.
 • Розробляти правила поселення та виселення Студентів з гуртожитку, правила внутрішнього розпорядку та поведінки в гуртожитку та доводити до відома Студентів під підпис.

 

 1. Керівництво Чернівецького індустріального коледжу спільно з органами студентського самоврядування розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

 

 1. Керівництво коледжу спільно з органами студентського самоврядування може створювати будівельні загони та інші формування господарсько-побутового напрямку для проведення робіт на території гуртожитку навчального закладу та прилеглій території.

 

 1. Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблення, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

 

 1. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту керівництвом надається тимчасова житлова площа в тому самому або іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.